Alimenty na dzieci i obniżenie alimentów

Alimenty na dzieci i obniżenie alimentów

Alimenty na dzieci i obniżenie alimentów

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu z rodziców. Uprawnionym do otrzymania alimentów jest ten z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Rodzic, z którym dziecko zamieszkuje spełnia swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka. Oznacza to, że zobowiązanym jest ten z rodziców, z którym dziecko stale nie przebywa. W niniejszym wpisie dowiesz się, czy jest możliwe obowiązek alimentacyjny ustalonych przez sąd, bądź ustalonych w drodze umowy.

Alimenty na dzieci i obniżenie alimentów

Podstawa prawna obniżenia alimentów

Jeśli zastanawiasz się, czy w ogóle istnieje możliwość obniżenia alimentów, to odpowiedź brzmi: tak. Podstawą obniżenia alimentów jest przepis art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Czym jest zmiana stosunków?

Zmiana stosunków może dotyczyć dziecka (uprawnionego), jak i rodzica (zobowiązanego). W przypadku dziecka, chodzi o zwiększenie jego usprawiedliwionych potrzeb, np. w zakresie nauki, zajęć dodatkowych, leczenia, zwiększenia kosztów utrzymania itp. 

W odniesieniu do rodzica, zmiana stosunków będzie odnosić się do istotnego zmniejszenia lub nawet utraty  jego możliwości zarobkowych i majątkowych. Będzie to miało miejsce np. w przypadku utraty pracy, przeniesienia na inne stanowisko, zmniejszenia wymiaru etatu, czy też wystąpienia u zobowiązanego poważnej choroby i konieczności podjęcia specjalistycznego leczenia.

Obniżenie alimentów (żądanie) wymaga porównania aktualnej sytuacji, ze stanem z chwili ustalenia obowiązku alimentacyjnego.  Co również ważne – zmiana ta musi być istotna i trwała.

Obniżenie alimentów – Istotna zmiana stosunków 

To, czy określona zmiana jest istotna, zależy między innymi od tego, kiedy po raz ostatni zapadło rozstrzygnięcie o alimentach, czy zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka uległ zmianie, a jeśli tak to w jakim stopniu. Istotną zmianą po stronie uprawnionego będzie przykładowo podjęcie przez niego pracy zarobkowej i możliwość częściowego utrzymania się. Sąd będzie również brał pod uwagę, jak dotychczas wyglądał zakres obowiązku alimentacyjnego oraz jaka była i jest obecnie sytuacja zarobkowa i majątkowa zobowiązanego rodzica.

Przykładowo istotną zmianą będzie pogorszenie się stanu zdrowia rodzica, konieczność podjęcia specjalistycznego i kosztownego leczenia, czy też narodziny kolejnego dziecka. Dla obniżenia alimentów, każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. 

Trwała zmiana stosunków

Przez trwałość należy rozumieć stan istniejący przez dłuższy czas, około pół roku. Dla przykładu – sam fakt utraty przez zobowiązanego pracy nie uzasadnia obniżenia alimentów. Rodzic ma bowiem możliwość znalezienia nowej pracy, tak aby sprostać obowiązkowi alimentacyjnemu. 

Mówiąc inaczej obniżenia alimentów, nie uzasadnia stan istniejący przez krótki czas. Jeżeli zubożenie rodzica powstanie na krótko przed złożeniem pozwu o obniżenie alimentów, Sąd prawdopodobnie nie uwzględni żądania. Uzna on, że taka sytuacja została stworzona przez rodzica celowo, wyłącznie na potrzeby procesu. 

W kolejnej części wpisu dowiesz się:

  • Jakie mogą być przyczyny obniżenia alimentów, 
  • Jakie elementy powinien zawierać pozew o obniżenie alimentów oraz
  • Jaka jest opłata sądowa od pozwu.

Przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu o obniżenie alimentów warto zasięgnąć porady prawnej u Adwokata. Adwokat Lidia Kowalska pomoże sporządzić pismo procesowe, prawidłowo określić żądanie pozwu, wartość przedmiotu sporu oraz skompletować niezbędne dokumenty. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza „porady prawne online”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze