Rozwód Jelenia Góra i Wrocław

Kancelaria Adwokacka Jelenia Góra
W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidii Kunickiej specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym głównie w sprawach o rozwód. Jako adwokat w sprawach o rozwód we Wrocławiu, reprezentuje swoich Klientów z najwyższą dokładnością i starannością. Mając jednocześnie świadomość z jakimi trudnościami wiąże się sprawa o rozwód. Doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw rozwodowych obejmuje nie tylko pomoc prawną. Doradztwo koncentruje się również na aktywnym dialogu z Klientem oraz udzieleniu odpowiedniego wsparcia.

Postępowanie sądowe we Wrocławiu

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Zupełny rozkład pożycia między małżonkami ma miejsce w sytuacji, gdy doszło do ustania wspólnego życia małżonków na wszelkich jego płaszczyznach. Najczęściej zerwanie małżeńskiej więzi dotyczy:

 • więzi duchowej (uczuciowej),
 • fizycznej (intymnej),
 • gospodarczej.

Trwały rozkład pożycia wstępuje, gdy można przyjąć, że powrót małżonków do wspólnego życia nie jest możliwy.

Warunkiem orzeczenia rozwodu jest brak negatywnych przesłanek, a mianowicie jeżeli rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, oraz zasadami współżycia społecznego.

Orzeczenie rozwodu nie jest również dopuszczalne, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki.

Spotkanie z adwokatem dotyczące rozwodu jak się przygotować

Zanim jednak zdecydujesz się na złożenie pozwu o rozwód, warto zastanowić się, czy jest inny alternatywny sposób, aby rozwiązać istniejący problem. Niezbędna może się okazać pomoc adwokata rozwodowego we Wrocławiu. Podczas spotkania, prawnik pokaże Ci różne alternatywy oraz zapozna Cię z procedurą sądową w sprawie o rozwód.

Adwokat Lidia Kunicka świadczy doradztwo prawne dla małżonków chcących zainicjować sprawę o rozwód, jak również osób pozwanych. Jako adwokat rozwodowy reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji.

Kancelaria zapewnia m.in.:

 • doradztwo prawne,
 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji,
 • pomoc w prowadzonych między stronami negocjacjach,
 • sporządzanie pism procesowych związanych ze sprawą,
 • reprezentację przed sądami do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.​

Ze względu na specyfikę postępowania sądowego, w tym również obszerność postępowania dowodowego, Kancelaria dąży do polubownego uregulowania tych kwestii, które mogą być zakończone w drodze ugody. Wśród nich wyróżnia się kwestię alimentów, kontaktów z dziećmi, czy podejmowania decyzji w kwestii ich wychowania.

Pozew rozwodowy – niezbędne dokumenty

Jeśli po rozmowie z adwokatem rozwodowym, zdecydujesz się wszczęcie postępowania, musisz wiedzieć, że rozwiązanie małżeństwa w Polsce może nastąpić wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. W tym celu konieczne jest zainicjowanie postępowania sądowego i złożenie pozwu o rozwód. Postępowanie w sprawie o rozwód nie wymaga uprzedniego orzeczenia separacji.

W celu przygotowania się do sprawy rozwodowej należy zebrać następujące dokumenty:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis aktów skróconych urodzenia w przypadku, gdy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci,
 • wskazujące na ewentualną winę drugiego małżonka w rozpadzie związku małżeńskiego,
 • świadczące o sytuacji majątkowej małżonka np: umowa o pracę, PIT, zaświadczenie o dochodach.

Warto również przed spotkaniem z adwokatem pomyśleć o powodach rozwodu, które należy wskazać w uzasadnieniu pozwu. Istotną rolę w sprawie o rozwód odgrywają również świadkowie. Osoby te złożą zeznania dotyczące pożycia małżonków oraz sytuacji dzieci pochodzących z tego związku.

Wina w sprawie o rozwód 

Sąd z urzędu orzeka o tym, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie małżonkowie złożą zgodny wniosek, aby rozwiązanie małżeństwa nastąpiło bez orzekania o winie. Warto zaznaczyć, że sąd orzekający nie jest związany takim żądanie. Natomiast przychylając się do tej prośby wyda orzeczenie, jakby żaden z małżonków winy nie poniósł.

Sąd rozpoznający sprawę o rozwód może wydać wyrok rozwiązujący małżeństwo:

 • przez rozwód bez orzekania o winie małżonków – jest to najszybszy sposób uzyskania rozwodu, który jest możliwy do osiągnięcia na pierwszej rozprawie,
 • z wyłącznej winy jednego z małżonków,
 • z winy obojga małżonków.

W sprawach o rozwód sąd rozstrzyga nie tylko kwestię winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Przedmiotem postępowania są również sprawy związane z:

Sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać również podziału majątku wspólnego. Warunkiem do dokonania podziału w postępowaniu rozwodowym jest brak nadmiernego postępowania. Gdy podział wspólnego majątku stron jest sporny, konieczne będzie przeprowadzenie odrębnego postępowania w tym zakresie.

Wszczęcie postępowania o rozwód wymaga złożenia pozwu do sądu okręgowego. Właściwość Sądu ustalana jest ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, gdy choć jeden z nich w tym okręgu jeszcze mieszka. W braku takiej podstawy, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeśli tego miejsca nie sposób określić – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w powyższej tematyce to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa rodzinnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo rodzinne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:

Najczęściej zadawane pytania:

Ile wynosi opłata od pozwu o rozwód?

Pierwsze koszty sprawy rozwodowej to opłata sądowa od pozwu. Opłata od pozwu o rozwód jest stała bez względu na to, czy wnosisz pozew o rozwód bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie. Opłata wynosi 600 zł i należą ją uiścić na rachunek bankowy sądu do którego jest składany pozew. Koszty sprawy rozwodowej będą wyższe jeżeli w toku postępowania o rozwód wnosisz również o podziału majątku. Wówczas należy dodatkowo uiścić opłatę w kwocie 300 zł lub 1000 zł (w zależności od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny czy nie).

Kto składa pozew o rozwód?

Osoba która składa pozew o rozwód nazywana się stroną powodową. To właśnie ta osoba inicjuje postępowanie. W praktyce uprawnionym jest do tego żona lub mąż. Kto składa pozew o rozwód „jako pierwszy” nie rzutuje na merytoryczne rozpoznanie sprawy. Dlatego też, w tym przypadku nie ma zastosowania zasada “kto pierwszy ten lepszy”.

Komu przysługuje władza rodzicielska po rozwodzie?

Sąd w wyroku rozwodowym może powierzyć władzę rodzicielską zarówno matce jak i ojcu. Decydując komu przysługuje władza rodzicielska po rozwodzie, sąd kieruje się naczelną zasadą dobra dziecka. W tym celu konieczne jest wnikliwe przeprowadzenie postępowania dowodowego i ocena, które z rodziców daje gwarancję lepszego sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Ile trwa rozwód?

Odpowiedź na pytanie dotyczące czasu trwania rozwodu zależy od wielu czynników. W praktyce ile trwa rozwód zależy od tego, czy jest to rozwód z orzekaniem o winie czy bez. Stopień skłócenia małżonków i ilość wniosków dowodowych ma również kluczowe znaczenie. Im mniej kwestii spornych tym postępowanie rozwodowe zakończy się szybciej.

Ile kosztuje rozprawa rozwodowa?

Koszt rozprawy w sprawie o rozwód uzależniony jest od stanu skomplikowania sprawy. W praktyce ile kosztuje rozprawa rozwodowa zależy w głównej mierze od tego, czy rozwód odbywa się z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. Rozwód z orzekaniem o winie wiąże się ze skomplikowanym postępowaniem dowodowym oraz przesłuchiwaniem świadków. Dlatego też, to ile kosztuje rozprawa rozwodowa zależy przeważnie od nakładu pracy adwokata. Kancelaria każdorazowo ustala wynagrodzenie indywidualnie.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Sprawa rozwodowa rozpoczyna się od wywołania sprawy. Po wejściu na salę sądową należy zająć wyznaczone miejsca. Po stronie lewej (patrząc na wprost na Sąd) siada powód, pozwany po stronie przeciwnej, świadkowie zajmują miejsca dla publiczności. To jak wygląda sprawa rozwodowa zależy od zaplanowanych przez Sąd czynności. Po sprawdzeniu obecności, Sąd zadaje stronom (bez obecności świadków) kilka pytań, które mają na celu ustalenie, czy istnieje szansa na uratowanie małżeństwa. Kolejnym etapem jest przesłuchiwanie świadków. To ile trwa rozwód, zależy od ilość rozpraw, które z kolei są zależne od ilości czynności sądowych koniecznych do przeprowadzenia. Im więcej zgłoszonych dowodów, tym sprawa o rozwód będzie dłużej trwała. Ostatnim etapem jest przesłuchanie stron.

Gdzie należy założyć sprawę rozwodową?

Pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Powyższa zasada ma zastosowanie, gdy w tym okręgu choćby jedno z małżonków nadal miało swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli żadne z małżonków w chwili zainicjowania sprawy nie mieszka już w okręgu, w którym znajdowało się ich ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, pozew o rozwód należy wnieść do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej. Ile trwa rozwód będzie zależało od natężenia spraw we właściwym Sądzie Okręgowym. Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi ok. 3-4 miesięcy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze