Prawo karne – Adwokat Lidia Kunicka – Wrocław

prawo karne
W ramach specjalizacji Prawo karne – Adwokat Lidia Kunicka – Wrocław:

Adwokat prawo karne Jelenia Góra i Wrocław

Prawo karne, a także prawo wykroczeń, stanowi obszar działalności Kancelarii Adwokackiej. Adwokat Lidia Kunicka świadczy pomoc prawną, na każdym etapie postępowania, w tym również postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania – Policję, Prokuraturę, CBA, CBŚ.

Adwokat Lidia Kunicka świadczy pomoc prawną jako:

  • obrońca podejrzanego, oskarżonego, obwinionego,
  • pełnomocnik pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego), oskarżyciela prywatnego.

Jeśli otrzymałeś wezwanie do stawienia się na czynności przesłuchania na Policję albo do Prokuratury, nie bagatelizuj sprawy. Aktualnie możesz być przesłuchany w charakterze świadka, a następnym razem już jako podejrzany w sprawie. Prawo karne i procedura karna bywa dynamiczna, a często także niespodziewana. Dlatego też, nie można wykluczyć, że od razu nie zostanie Ci przedstawiony zarzut. 

W prawie karnym możesz występować także po stronie pokrzywdzonego, który próbuje dochodzić ukarania sprawcy czynu zabronionego. 

Z kolei jeśli sprawa karna przytrafiła się osobie bliskiej lub członkowi rodziny i organy ścigania dysponują “mocnymi dowodami”, taka osoba może zostać aresztowana. Kontakt z aresztowanym jest bardzo ograniczony na wiele miesięcy, a może i nawet lat. Najczęściej jedyną osobą kontaktową pozostaje adwokat prawo karne. 

Opisane powyżej sytuacje oznaczają, że Ty lub inna bliska osoba będziecie występować jako uczestnicy w sprawie z zakresu prawa karnego. Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy bezpośrednio Ciebie, czy też osoby bliskiej, Kancelaria udzieli Ci pomocy na każdym etapie postępowania. 

Prawo karne z punktu widzenia skutecznej obrony to głównie kontakt z adwokatem na początkowym etapie sprawy. Nieznajomość prawa oraz praktyki organów ścigania może mieć niebagatelny wpływ na dalszy bieg postępowania, w tym linię obrony. Obrona podjęta zbyt późno, finalnie szkodzi podejrzanemu (oskarżonemu).

Prawo karne – Skorzystaj z porad prawnych online

Nasz zakres usług z prawa karnego obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych z zakresu spraw karnych oraz spraw o wykroczenia,
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych, w tym m.in.: zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji,
  • obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym,
  • obrona oskarżonych przed sądami wszystkich instancji,
  • reprezentacja oskarżycieli prywatnych.

Priorytetem Kancelarii jest także pomoc nieletnim.

Adwokat prawo karne zapewnia również kompleksową pomoc prawną każdej osobie pokrzywdzonej przestępstwem. W tym celu pełnomocnik składa w imieniu ofiary zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a także reprezentuje pokrzywdzonego, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. 

Jako specjalista z zakresu prawa karnego, adwokat dba aby sprawca poniósł zasłużoną karę, a szkoda wyrządzona Klientowi została naprawiona. Wiemy jak ciężko osobie pokrzywdzonej jest zmierzyć się z tematem odszkodowania, a tym bardziej dokonać oceny zasadności jak i wysokości żądania. Dlatego, też adwokat od spraw karnych zna przepisy o odszkodowaniach za powstałe szkody majątkowe oraz przepisy o rekompensacie za doznane krzywdy. Działając w imieniu Klientów dbamy, aby wnioski o naprawienie szkody zostały zgłoszone w odpowiednim momencie. Pomagamy także ustalić wysokość ww. rekompensat adekwatną do powstałych następstw. 

Porady prawne z zakresu prawa karnego online

Mając świadomość, że sprawy karne wymagają zdecydowanej i szybkiej reakcji Kancelaria udziela porad prawnych online. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze prawa karnego to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

Profesjonalizm jest gwarancją satysfakcji każdego Klienta. Dlatego też do wszystkich spraw podchodzimy indywidualnie, mając świadomość, że tylko taki sposób świadczenia usług zapewnia realizację stawianych celów.

Przy obsłudze spraw karnych Kancelaria stawia na:

Created with Sketch.
Prawo do obrony

Oferujemy wsparcie na każdym etapie postępowania od momentu zatrzymania, tymczasowego aresztowania, postępowania przed organami ścigania, aż po postępowanie sądowe.

Szybkość i punktualność

Niezwłocznie kontaktujemy się ze służbami, sądami i organami ścigania. Mamy świadomość, że szybkość i punktualność musi iść w parze z jakością świadczonych usług.

Created with Sketch.
Rzetelność i kompleksowość

Udzielamy wyczerpujących odpowiedzi na przedstawiane zagadnienia. Rozwiązujemy problemy z myślą o przyszłości. Nie skupiamy się tylko na tym co jest tu i teraz.

Created with Sketch.
Poufność i dyskrecja

Bycie obrońcą w sprawie karnej to 100% poufność i dyskrecja w zakresie powierzonej sprawy. Kancelaria zachowuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i obsługi powierzonych danych.

Jeśli członek Twojej rodziny został zatrzymany lub zostałeś ukarany mandatem karnym – to idealny moment na pierwszą rozmowę z adwokatem. Szybkie działanie pozwoli na zaproponowanie optymalnego rozwiązania, przy uwzględnieniu reguł prawa karnego.

Ze względu na specyfikę prawa karnego, działalność Kancelarii obejmuje teren całego kraju.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa karnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo karne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

W ramach specjalizacji Prawo karne – Adwokat Lidia Kunicka – Wrocław:

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są koszty postępowania sądowego?

Zobowiązanym do uiszczenia kosztów postępowania sądowego w sprawach karnych może być oskarżony, skazany, a w niektórych przypadkach także oskarżyciel. Obok kosztów sądowych, które określone są w drodze ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, postępowanie karne wiąże się także z koniecznością poniesienia kosztów wynagrodzenia adwokata. Koszty postępowania sądowego zależą m.in.: od charakteru sprawy, stanu jej skomplikowania, czy też szacowanego nakładu pracy. Każdorazowo wynagrodzenie za prowadzenia sprawy Kancelaria ustala indywidualnie. Klient przed powierzeniem sprawy zna z góry koszty postępowania sądowego.

Ile kosztuje założenie sprawy w sądzie?

Opłaty sądowe w sprawach karnych określa ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Część z tych opłat musi być uiszczona przed wszczęciem sprawy, na etapie wnoszenia pisma do sądu. Najczęściej opłaty pobierane są od wniosków lub próśb w postępowaniu wykonawczym np: od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Z kolei niektóre opłaty sądowe w sprawach karnych określone zostają w wydanym przez Sąd orzeczeniu kończącym sprawę.

Czy można określić ile będzie trwała rozprawa w sądzie?

To ile trwa rozprawa w sądzie zależy w głównej mierze od zaplanowanych przez Sąd czynności. Pierwsza rozprawa zazwyczaj jest najkrótsza, gdyż Sąd wówczas dopuszcza dowody zawnioskowane przez strony postępowania i wyznacza kolejny termin rozprawy. Na to ile trwa rozprawa w sądzie ma wpływ ilość wezwanych świadków, biegłych jak również okoliczności na jakie będą zeznawać. Im bardziej skomplikowana sprawa, tym czynności jest więcej, a czas rozprawy w sądzie będzie dłuższy.

Tymczasowe aresztowanie - jak mogę pomóc osobie bliskiej?

Osoba zatrzymana lub tymczasowo aresztowana nierzadko nie dysponuje telefonem kontaktowym do adwokata. Tymczasem aby ustanowić obrońcę w sprawie wystarczy, że kontakt zostanie nawiązany przez osobę bliską. W praktyce taka osoba udziela tzw. tymczasowego upoważnienia do obrony, o czym należy niezwłocznie zawiadomić osobę tymczasowo aresztowaną. Osobą bliską w rozumieniu przepisów może być także osoba, która nie jest członkiem rodziny - znajomy, czy też przyjaciel.Tymczasowo aresztowany na etapie postępowania przygotowawczego pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego postępowanie, dlatego też posiada ograniczone prawa. Adwokat w takiej sprawie jest łącznikiem z zatrzymanym.Szybkie działanie osoby bliskiej może się okazać drogą do sukcesu. Na podstawie udzielonego upoważnienia adwokat niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne kroki zmierzające do ustalenia gdzie osoba tymczasowo aresztowana przebywa, pod jakim zarzutem, co jest przedmiotem sprawy itp. Obrońca niezwłocznie złoży wniosek o wyrażenie zgody na widzenie, tak aby możliwie szybko spotkać się z Klientem. Adwokat osoby zatrzymanej nawiąże kontakt z organami ścigania. Ponadto adwokat w imieniu Klienta złoży również zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, dążąc do jego uchylenia lub zmiany na inny środek zapobiegawczy np: poręczenie majątkowe.

Na czym polega kara ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności to represja za popełniony czyn zabroniony, najczęściej o lżejszym charakterze. Skazany na karę ograniczenia wolności nie odbywa kary w izolacji więziennej, lecz wykonuje nieodpłatnie pracę na cele społeczne lub są mu potrącane środki z wynagrodzenia za pracę. Sąd w wyroku określa wymiar i formę odbywania kary ograniczenia wolności. Prace społeczne skazany wykonuje w wymiarze od 20 do 40 godzin w miesiącu. Z kolei potrącenie wynagrodzenia może wynieść od 10 % do 25 % w stosunku miesięcznym i jest przeznaczane na wskazany przez Sąd cel społeczny.

Czy obsługa kancelarii zagwarantuje mi wygraną w danej sprawie?

Powierzenie sprawy Kancelarii wiąże się z zawarciem umowy starannego działania. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby już na początku współpracy określić stopień trudności danego problemu oraz oszacować szanse na powodzenie działań. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy adwokackiej w procesie karnym. Jednak ostateczny wynik sprawy zależy od wielu czynników, a finalną decyzje podemuje orzekający w sprawie Sąd.

Kto jest traktowany jako młodociany w postępowaniu karnym?

Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat (art. 15 §10 kodeksu karnego). Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Młodociany sprawca odpowiada za przestępstwo tak dorosły człowiek. Jednak ustawodawca położył większy nacisk na jego wychowanie, niż na surowe karanie.

Ile wynosi okres próby w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania jest związane z przypisaniem oskarżonemu popełnienia przestępstwa, lecz bez wymierzenia mu kary. Sąd warunkowo umarzając postępowanie wyznacza tzw. okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku. Przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego sąd może nałożyć na oskarżonego obowiązki oraz oddać go pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania lub stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Osoba dla mnie bliska została zatrzymana. Czy mogę ustanowić obrońcę?

Zasadą jest, że obrońcę ustanawia oskarżony. Jednak do czasu ustanowienia obrońcy przez osobę tymczasowo aresztowaną, obrońcę może ustanowić inna osoba. Osobą tą może być nie tylko członek rodziny, ale i każda inna osoba np: krewny, znajomy. W przypadku ustanowienia obrońcy przez "inną osobę", udzielane jest tzw. pełnomocnictwo tymczasowe. O fakcie ustanowienia obrońcy należy niezwłocznie zawiadomić oskarżonego, który może potwierdzić lub odmówić potwierdzenia. Szybka reakcja i kontakt z adwokatem pozwoli zapewnić osobie zatrzymanej obronę jej praw i uczestnictwo w czynnościach przesłuchania, które mogą mieć wpływ na dalszy bieg sprawy.

Jakie są najważniejsze uprawnienia osoby zatrzymanej?

Osoba zatrzymana w pierwszej kolejności powinna zostać poinformowana o powodach zatrzymania. Koronnym prawem osoby tymczasowo aresztowanej jest prawo do kontaktu z adwokatem w dostępnej formie oraz bezpośrednia z nim rozmowa. Osoba zatrzymana takiego kontaktu może zażądać,a organy ścigania mają obowiązek poinformować zatrzymanego o przysługujących mu uprawnieniach. Zatrzymany przy przedstawieniu zarzutów ma prawo nie przyznać się do winy i odmówić odpowiedzi na zadane pytania. Każdemu zatrzymanemu przysługuje także prawo do złożenia zażalenia na zatrzymanie. Sąd zbada wówczas zasadność, legalność oraz prawidłowość dokonanego zatrzymania. Gdy zatrzymanie było niesłuszne osoba zatrzymana może domagać się zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze