Adwokat alimenty Wrocław

alimenty
W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym głównie w sprawach o alimenty. Jako adwokat w sprawach rodzinnych, reprezentuje swoich Klientów z najwyższą dokładnością i starannością. Ma jednocześnie świadomość z jakimi trudnościami wiąże się sprawa o alimenty. Adwokat w tej sprawie, nie tylko przygotuje odpowiednie dokumenty, ale również będzie aktywnie uczestniczył w toku sprawy sądowej.

alimenty

Kiedy płacone są alimenty?

Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istotą obowiązku alimentacyjnego jest zobowiązanie do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. Przez zapewnienie środków utrzymania należy rozumieć przede wszystkim zaspokajanie kosztów życia. Tytułem przykładu można wskazać m.in.: ubiór, wyżywienie, wypoczynek, koszty leczenia, koszty utrzymania mieszkania. Wśród środków wychowanie można wyróżnić m.in.: zapewnienie kształcenia. Zarówno środki utrzymania, jak i środki wychowania mają ten sam cel, czyli zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Powyższe ma zastosowanie do sytuacji, gdy uprawniony nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeśli uprawniony jest w stanie samodzielnie się utrzymać, może to stanowić podstawę do wszczęcia przez zobowiązanego postępowania o uchylenia obowiązku obowiązku alimentacyjnego.

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów i w jakiej kolejności?

Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej tj. osób, z któ­rych jedna pochodzi od dru­giej (np: rodziców, dziadków) oraz rodzeństwo.

Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy innych krewnych w linii bocznej np.: dzieci rodzeństwa. Alimenty nie obciążają również innych osób niż wskazane w ustawie, nawet jeżeli łączą je bliskie relacje osobiste (np. związek partnerski).

Zasa­dą jest, że zstęp­ni (dzieci, wnuki) obcią­że­ni są obo­wiąz­kiem ali­men­ta­cyj­nym przed wstęp­ny­mi (rodzice, dziadkowie). Wstępni zaś przed rodzeństwem. Powyższe oznacza, że obowiązek uiszczania alimentów obciąża wstępnych, dopie­ro gdy zstęp­ni nie mogą wyko­nać swe­go obo­wiąz­ku. Rodzeństwo występuje w ostatniej kolejności, jeśli obo­wiąz­ku nie mogą wypeł­nić wstęp­ni.

Co istotne, obowiązek ali­men­ta­cyj­ny usta­la się według stop­nia pokre­wień­stwa, co oznacza że obowiązek bliższych krewnych wyprzedza obowiązek dalszych krewnych. Przykładem można wskazać sytuację, gdzie obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny rodzi­ców wyprze­dza obo­wią­zek dziad­ków wzglę­dem upraw­nio­ne­go do ali­men­tów dziec­ka.

Alimenty na rzecz dziecka

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Czy wiesz, że alimenty nie wygasają automatycznie z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletności?

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny jest ściśle związany z osobą zobowiązanego i trwa tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Rodzice mogą wnioskować o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, w sytuacji gdy zasądzone alimenty stanowią nadmierne dla nich obciążenie, a dzieci są już pełnoletnie lub nie podejmują starań o to, aby się usamodzielnić finansowo.

W praktyce Kancelarii prawa rodzinnego, orzeczenie alimentów na rzecz dziecka jest najczęstszą kategorią spraw.

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Obowiązek alimentacyjny obciąża również rozwiedzionych małżonków. Przy ocenie istnienia oraz zakresu obowiązku istotne znaczenie mają potrzeby małżonka żądającego alimentów. Pod uwagę brane są również możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego oraz rozstrzygnięcie co do winy rozkładu pożycia w wyroku orzekającym rozwód.

Po rozwiązaniu małżeństwa alimentów może żądać małżonek:
 • który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku – w zakresie dostarczenia środków utrzymania odpowiadających usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego,
 • niewinny rozkładu pożycia, od małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej – w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Powyższe znajduje zastosowanie również w sytuacji orzeczenia separacji.

Co istotne, obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Alimenty na rzecz krewnego

Obowiązek ali­men­ta­cyj­ny może obciążać także:

 • krewnych w linii prostej — dzieci, wnuki, praprawnuki (zstęp­ni) oraz rodzi­ce, dziad­ko­wie, pra­dziad­ko­wie (wstęp­ni),
 • rodzeń­stwo.
Jakie okoliczności badane są w sprawach o alimenty?

W postępowaniu dotyczącym obowiązku alimentacyjnego należy kierować się dobrem uprawnionego w oparciu o jego faktyczne i usprawiedliwione koszty utrzymania. Z drugiej strony w toku postępowania o alimenty brane są pod uwagę rzeczywiste możliwości finansowe obowiązanego oraz jego sytuacja życiowa. Zestawienie powyższego jest wypadkową, na podstawie której Sąd ustala wysokość alimentów.

W prawie polskim brak jest wytycznych dotyczących wysokości alimentów. Dlatego też, rolą adwokata rodzinnego we Wrocławiu jest odpowiednie przygotowanie Klienta do złożenia pozwu o alimenty, w oparciu o właściwe dokumenty.

Adwokat Lidia Kunicka świadczy doradztwo prawne zarówno dla uprawnionych jak i zobowiązanych do płacenia alimentów, reprezentując Klientów przed sądami wszystkich instancji. W ramach pomocy prawnej we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska, Kancelaria podejmuje się spraw o:

 • zasądzenie alimentów / ustalenie obowiązku alimentacyjnego,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.
 • w tym również wystąpienie przeciwko drugiej stronie z powództwem wzajemnym.​

Adwokat rodzinny Lidia Kunicka zapewnia m.in.:

 • doradztwo prawne,
 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji,
 • pomoc w prowadzonych między stronami negocjacjach,
 • sporządzanie pism procesowych związanych ze sprawą,
 • sporządzenie umowy o alimenty,
 • reprezentację przed sądami do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.​

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka wspiera również osoby znajdujące się ciężkiej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów. W tym zakresie Kancelarii oferuje pomoc prawną przed Funduszem Alimentacyjnym.

Jak napisać pozew o alimenty?

Wszczęcie postępowania o alimenty wymaga złożenia pozwu. Sprawy o alimenty rozpatrują wydziały rodzinne i nieletnich sądów rejonowych. Właściwość sądu ustalana jest według miejsca zamieszkania uprawnionego lub zobowiązanego.

Jako osoba, która składa pozew o ustalenie alimentów lub pozew o podwyższenie alimentów to jesteś zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Alimenty są nie tylko związane z prawem rodzinnym. Uchylanie się przez dłużnika od płacenia alimentów może skutkować odpowiedzialnością karną na podstawie art. 209 kodeksu karnego. Jest to tak zwane przestępstwo uporczywej nie-alimentacji. Jeśli masz problem z dłużnikiem, który nie płaci alimentów skontaktuj się z Nami, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w powyższej tematyce to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa rodzinnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo rodzinne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze

G LG L
12:07 21 Dec 22
Jako niesłyszący Klient jestem wdzięczny tej Adwokatki, starała się jak może, oczywiście wszystko... załatwiła w mojej sprawie i dokładnie ustaliła co i jak. Dziękuję, i gorąco polecam na przyszłość!czytaj więcej
Paweł WiencekPaweł Wiencek
07:54 17 Dec 22
Pani Mecenas dokonała w mojej sprawie rzeczy - wydawało się - niemożliwych. Cały czas bieżący... kontakt i pełne zaangażowanie. Gorąco polecam skorzystanie z pomocy Pani Lidii Kunickiej!czytaj więcej
Karolina FerencKarolina Ferenc
15:58 10 Sep 22
Jako klientka z czystym sumieniem polecam usługi Pani Adwokat Lidii Kunickiej. Od pierwszego... spotkania Pani Lidia była w pełni oddana i zaangażowana w moją sprawę doprowadzając ją do końca z pozytywnym rezultatem. Pani Adwokat jest uprzejma, komunikatywna a przede wszystkim rzetelna i bardzo profesionalna we wszystkich aspektach swojej pracy. Pani Lidia posiada bardzo dużą wiedzę oraz doświadczenie, widoczne już od pierwszego kontaktu, dlatego nie wahałam się podejmując z nią współpracę i zdecydowanie nie żałuję. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie, nie tylko prawne ale też mentalne, oraz podjęcie się ciężkiej sprawy z tak świetnym rezultatem.czytaj więcej
Agnieszka ZubAgnieszka Zub
14:20 10 Aug 22
Serdecznie polecam Panią Adwokat Lidię Kunicką, zaangażowana w sprawę, zawsze pomocna, jestem... bardzo zadowolona z przebiegu naszej współpracy oraz z wyniku rozprawy🙂czytaj więcej
RoksanaRoksana
16:48 11 Jul 22
Witam ! Pani Lidia pełen profesjonalizm ,jestem bardzo wdzięczny .Polecam serdecznie
Marta MichalkiewiczMarta Michalkiewicz
17:55 23 Jun 22
Taki Adwokat to skarb! Ciepła, serdeczna, dysponująca ogromną wiedzą i doświadczeniem.Skuteczność... zakończona pełnym sukcesem. Dzięki Pani Lidii człowiek czuje się zaopiekowany i bezpieczny. Cudowny człowiek i skuteczny Adwokat. Dziękuję Pani Lidio za opiekę nad moją rodziną. ☺️czytaj więcej
jarosław MIśkiewiczjarosław MIśkiewicz
05:10 16 Apr 22
W pierwszej kolejności chciałbym bardzo podziękować Pani Mecenas Lidia Kowalskiej,za bardzo dobrą... współpracę i wygraną na naszą korzyść z kodeksu KK. Podjęcie współpracy z Panią Lidią była najlepszą decyzją. Nigdy wcześniej nie miałem problemów z prawem, ale każdemu może się zdarzyć. Cała sprawa przebiegła sprawnie. Pani Mecenas do samej sprawy podeszła z pełnym profesjonalizmem z pełnym zaangażowaniem i zagłębieniem się w każdy najmniejszy szczegół postępowania za co bardzo dziękuję. Gdyby nie współpraca z Panią Lidią zapewnie miałbym duży większe kłopoty.Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę Pani Lidii dużo sukcesów w karierze zawodowejczytaj więcej
Anna SochaAnna Socha
17:13 01 Mar 22
Profesjonalna i fachowa pomoc ☺️Pani Lidia działa szybko i sprawnie, ma oglomne... doświadczenie i wie co robi.Bardzo miła kobieta, polecam z całego serca.czytaj więcej
KasiaKasia
21:04 24 Nov 21
Serdecznie dziękuję Pani Adwokat za współpracę. Polecam z całego serca. Ciepła miła a zarazem... obeznana i profesjonalna osoba. Dobry kontakt, potrafi rozmawiać z ludźmi, zawsze zostawia dobre słowo i nigdy nie odmawia dobrej rady. Bardzo skuteczna. Polecam!!!czytaj więcej
js_loader