Adwokat alimenty Wrocław

alimenty
W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym głównie w sprawach o alimenty. Jako adwokat w sprawach rodzinnych, reprezentuje swoich Klientów z najwyższą dokładnością i starannością. Ma jednocześnie świadomość z jakimi trudnościami wiąże się sprawa o alimenty. Adwokat w tej sprawie, nie tylko przygotuje odpowiednie dokumenty, ale również będzie aktywnie uczestniczył w toku sprawy sądowej.

alimenty

Kiedy płacone są alimenty?

Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istotą obowiązku alimentacyjnego jest zobowiązanie do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. Przez zapewnienie środków utrzymania należy rozumieć przede wszystkim zaspokajanie kosztów życia. Tytułem przykładu można wskazać m.in.: ubiór, wyżywienie, wypoczynek, koszty leczenia, koszty utrzymania mieszkania. Wśród środków wychowanie można wyróżnić m.in.: zapewnienie kształcenia. Zarówno środki utrzymania, jak i środki wychowania mają ten sam cel, czyli zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Powyższe ma zastosowanie do sytuacji, gdy uprawniony nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeśli uprawniony jest w stanie samodzielnie się utrzymać, może to stanowić podstawę do wszczęcia przez zobowiązanego postępowania o uchylenia obowiązku obowiązku alimentacyjnego.

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów i w jakiej kolejności?

Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej tj. osób, z któ­rych jedna pochodzi od dru­giej (np: rodziców, dziadków) oraz rodzeństwo.

Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy innych krewnych w linii bocznej np.: dzieci rodzeństwa. Alimenty nie obciążają również innych osób niż wskazane w ustawie, nawet jeżeli łączą je bliskie relacje osobiste (np. związek partnerski).

Zasa­dą jest, że zstęp­ni (dzieci, wnuki) obcią­że­ni są obo­wiąz­kiem ali­men­ta­cyj­nym przed wstęp­ny­mi (rodzice, dziadkowie). Wstępni zaś przed rodzeństwem. Powyższe oznacza, że obowiązek uiszczania alimentów obciąża wstępnych, dopie­ro gdy zstęp­ni nie mogą wyko­nać swe­go obo­wiąz­ku. Rodzeństwo występuje w ostatniej kolejności, jeśli obo­wiąz­ku nie mogą wypeł­nić wstęp­ni.

Co istotne, obowiązek ali­men­ta­cyj­ny usta­la się według stop­nia pokre­wień­stwa, co oznacza że obowiązek bliższych krewnych wyprzedza obowiązek dalszych krewnych. Przykładem można wskazać sytuację, gdzie obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny rodzi­ców wyprze­dza obo­wią­zek dziad­ków wzglę­dem upraw­nio­ne­go do ali­men­tów dziec­ka.

Alimenty na rzecz dziecka

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Czy wiesz, że alimenty nie wygasają automatycznie z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletności?

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny jest ściśle związany z osobą zobowiązanego i trwa tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Rodzice mogą wnioskować o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, w sytuacji gdy zasądzone alimenty stanowią nadmierne dla nich obciążenie, a dzieci są już pełnoletnie lub nie podejmują starań o to, aby się usamodzielnić finansowo.

W praktyce Kancelarii prawa rodzinnego, orzeczenie alimentów na rzecz dziecka jest najczęstszą kategorią spraw.

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Obowiązek alimentacyjny obciąża również rozwiedzionych małżonków. Przy ocenie istnienia oraz zakresu obowiązku istotne znaczenie mają potrzeby małżonka żądającego alimentów. Pod uwagę brane są również możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego oraz rozstrzygnięcie co do winy rozkładu pożycia w wyroku orzekającym rozwód.

Po rozwiązaniu małżeństwa alimentów może żądać małżonek:
 • który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku – w zakresie dostarczenia środków utrzymania odpowiadających usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego,
 • niewinny rozkładu pożycia, od małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej – w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Powyższe znajduje zastosowanie również w sytuacji orzeczenia separacji.

Co istotne, obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Alimenty na rzecz krewnego

Obowiązek ali­men­ta­cyj­ny może obciążać także:

 • krewnych w linii prostej — dzieci, wnuki, praprawnuki (zstęp­ni) oraz rodzi­ce, dziad­ko­wie, pra­dziad­ko­wie (wstęp­ni),
 • rodzeń­stwo.
Jakie okoliczności badane są w sprawach o alimenty?

W postępowaniu dotyczącym obowiązku alimentacyjnego należy kierować się dobrem uprawnionego w oparciu o jego faktyczne i usprawiedliwione koszty utrzymania. Z drugiej strony w toku postępowania o alimenty brane są pod uwagę rzeczywiste możliwości finansowe obowiązanego oraz jego sytuacja życiowa. Zestawienie powyższego jest wypadkową, na podstawie której Sąd ustala wysokość alimentów.

W prawie polskim brak jest wytycznych dotyczących wysokości alimentów. Dlatego też, rolą adwokata rodzinnego we Wrocławiu jest odpowiednie przygotowanie Klienta do złożenia pozwu o alimenty, w oparciu o właściwe dokumenty.

Adwokat Lidia Kunicka świadczy doradztwo prawne zarówno dla uprawnionych jak i zobowiązanych do płacenia alimentów, reprezentując Klientów przed sądami wszystkich instancji. W ramach pomocy prawnej we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska, Kancelaria podejmuje się spraw o:

 • zasądzenie alimentów / ustalenie obowiązku alimentacyjnego,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.
 • w tym również wystąpienie przeciwko drugiej stronie z powództwem wzajemnym.​

Adwokat rodzinny Lidia Kunicka zapewnia m.in.:

 • doradztwo prawne,
 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji,
 • pomoc w prowadzonych między stronami negocjacjach,
 • sporządzanie pism procesowych związanych ze sprawą,
 • sporządzenie umowy o alimenty,
 • reprezentację przed sądami do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.​

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka wspiera również osoby znajdujące się ciężkiej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów. W tym zakresie Kancelarii oferuje pomoc prawną przed Funduszem Alimentacyjnym.

Jak napisać pozew o alimenty?

Wszczęcie postępowania o alimenty wymaga złożenia pozwu. Sprawy o alimenty rozpatrują wydziały rodzinne i nieletnich sądów rejonowych. Właściwość sądu ustalana jest według miejsca zamieszkania uprawnionego lub zobowiązanego.

Jako osoba, która składa pozew o ustalenie alimentów lub pozew o podwyższenie alimentów to jesteś zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Alimenty są nie tylko związane z prawem rodzinnym. Uchylanie się przez dłużnika od płacenia alimentów może skutkować odpowiedzialnością karną na podstawie art. 209 kodeksu karnego. Jest to tak zwane przestępstwo uporczywej nie-alimentacji. Jeśli masz problem z dłużnikiem, który nie płaci alimentów skontaktuj się z Nami, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w powyższej tematyce to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa rodzinnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo rodzinne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze