Wykonanie kary – pomoc prawna

wykonanie kary
W ramach specjalizacji Prawo karne – Adwokat Lidia Kunicka:

Reprezentacja w postepowaniu karnym

Z chwilą wydania prawomocnego wyroku skazującego, postępowanie sądowe przekształca się w postępowanie zmierzającego do wykonania kary tj. postępowanie wykonawcze.

wykonanie kary

Wykonanie kary to innymi słowy postępowanie, które obejmuje egzekwowanie orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym. Głównie wyroków, a więc kar i innych środków penalnych.

W etapie postępowania wykonawczego, oskarżony staje się skazanym i w dalszym ciągu może korzystać z pomocy obrońcy.

W aktualnym brzmieniu kodeksu karnego, wykonanie kary wszczyna się tak szybko jak jest to możliwe, gdy tylko orzeczenie nadaje się do wykonania.

 Strony oraz pełnomocnik w postępowaniu karnym

Stroną w postępowaniu karnym jest osoba zainteresowana uzyskaniem korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. O statusie strony w postępowaniu karnym decyduje etap postępowania. Mówiąc inaczej, dopiero wkroczenie w odpowiednią fazę postępowania karnego powoduje, że stajemy się stroną w sprawie. 

I tak odpowiednio na etapie postępowania przygotowawczego toczącego się przed organami ścigania, stroną będzie pokrzywdzony i podejrzany. W czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym prokuratorowi również przysługują prawa strony. Z kolei na etapie postępowanie sądowego występuje oskarżyciel publiczny i oskarżony. Często obok oskarżyciela publicznego jest też oskarżyciel posiłkowy (pokrzywdzony). 

Strona w postępowaniu karnym może sama reprezentować swoje interesy lub działać przez pełnomocnika lub obrońcę. Pełnomocnik i obrońca są przedstawicielami procesowymi stron w procesie karnym. Pełnomocnik w postępowaniu karnym jest reprezentantem pokrzywdzonego lub na późniejszym etapie oskarżyciela posiłkowego. Obrońca to inaczej przedstawiciel oskarżonego w procesie karnym. 

Pomoc prawna Kancelarii na etapie wykonania kary obejmuje reprezentację w toku postępowania o:

 • dozór elektroniczny,
 • odroczenie kary pozbawienia wolności,
 • przerwę w wykonaniu kary,
 • zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary,
 • wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary.

Pomoc kancelarii na etapie wykonania kary obejmuje:

 • sporządzenie prawidłowego wniosku,
 • zgłoszenie wniosków dowodowych, które pomogą wykazać nadzwyczajność sytuacji, w której się znajdujesz,
 • ustalenie należnej opłaty sądowej od wniosku,
 • reprezentację na posiedzeniu, również w zakładzie karnym.

Jak odroczyć karę?

Orzeczenie jest wykonalne, kiedy jest prawomocne. To znaczy, że od takiego wyroku nie przysługuje już apelacja. 

Prawomocne orzeczenie w sprawie karnej podlega niezwłocznemu wykonaniu, co w praktyce oznacza oczekiwanie na wezwanie do stawiennictwa do zakładu karnego lub u kuratora. 

W czasie oczekiwania na wezwanie możliwe jest ubieganie się odroczenie wykonania kary, co wiąże się z przesunięciem w czasie rozpoczęcia jej wykonywania. Odroczenie kary pozbawienia wolności nie powoduje skrócenia jej wymiaru. Można odroczyć wyłącznie taką karę, która jeszcze się nie rozpoczęła. Odroczenie wykonania kary dotyczy kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności. Odroczenie  wiąże się z koniecznością złożenia wniosku odroczenie. Wniosek składa się do Sądu I instancji, w którym zapadł wyrok.  Gdy kara pozbawienia wolności jest już wykonywana w zakładzie karnym, z pomocą przychodzi przerwa w wykonywaniu kary. 

Odroczenie wykonywania kary z powodu „zbyt ciężkich skutków” nie dotyczy wyłącznie kary pozbawienia wolności, ale także kary ograniczenia wolności. Czas odroczenia kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć w tym przypadku 6 miesięcy.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o odroczenie wykonywania kary powinien być należycie umotywowany, udokumentowany i spełniać warunki określone w ustawie. Wniosek ponadto podlega opłacie w kwocie 80 zł.

Istnieją dwie przesłanki odroczenia wykonania kary:

 1. obligatoryjne (art. 150 §1 k.k.w.) oraz 
 2. fakultatywne (art.151 §1 oraz §2 k.k.w.) 

Sąd odracza wykonanie kary gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie kary pozbawienia wolności. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan, w którym umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Nie każda choroba uchroni przed natychmiastowym odbywaniem kary, lecz jedynie taka, która wyklucza osadzenie w zakładzie karnym lub nie może być w nim wykonywana.

Aby wniosek został uznany przez Sąd należy dołączyć stosowną dokumentację medyczną. Celem wzmocnienia argumentacji, obrońca od spraw karnych rozważy również konieczność powołania biegłego określonej specjalizacji.

Jeśli Sąd przychyli się do wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w postanowieniu wskaże czas na jaki odroczenie następuje. Regułą jest odroczenie do czasu ustania przeszkody. Czyli najczęściej tak długo, jak długo zostanie to wskazane przez biegłych lekarzy. 

Sąd może ale nie musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli:

 1. natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki,
 2. jeśli zakład karny, w którym skazany ma odbywać karę, jest nadmiernie przeludniony.

Sąd rozpatrując wniosek o odroczenie wykonania kary każdorazowo weryfikuje, czy sytuacja skazanego spełnia powyższe wymagania. 

Łączny okres odroczenia wynosi 1 rok. Dla skazanej kobiety oraz osoby samotnie wychowującej dziecko okres odroczenia nie może przekroczyć 3 lata od urodzenia dziecka. Odroczenie wykonania kary może nastąpić kilkukrotnie, jednak łączny okres odroczenia musi się mieścić w maksymalnych okresach wskazanych powyżej. 

Należy podkreślić, iż samo złożenie wniosku o odroczenie wykonywania kary nie powoduje automatycznego jej wstrzymania. Skazany nadal może otrzymać wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. Dlatego też obligatoryjnym elementem wniosku jest ubieganie się o wstrzymanie wykonania kary.

Jeśli członek Twojej rodziny został prawomocnie skazany – to pilnie rozważ kontakt w tej sprawie z adwokatem. Szybka i sprawna pomoc prawna może zapobiec natychmiastowemu wykonaniu kary, jak również wstrzymać jej wykonanie. Otrzymaj optymalne rozwiązanie, przy uwzględnieniu reguł prawa karnego.

Warto dodać, że zgodnie z art. 156 §1 kodeksu karnego wykonawczego, Sąd może odwołać udzielone odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Jest to możliwe w przypadku:

 • ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, 
 • gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone, 
 • skazany rażąco narusza porządek prawny, 
 • z powodu niewykonywania przez skazanego nałożonych obowiązków, przykładowo brak podjęcia pracy zarobkowej. 

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

Warunkowe zawieszenie wykonania kary polega na tym, że wymierzona w stosunku do oskarżonego kara, nie jest wykonywana. W takiej sytuacji pomimo wydania wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności, skazany nie trafi do zakładu karnego. Po upływie wyznaczonego przez Sąd okresu próby, kara uznana jest za wykonaną, a skazanie ulega zatarciu. W ten sposób skazany dostaje dodatkową szansę, potocznie zwaną “zawiasami”.

Jakie warunki trzeba spełnić do warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności?

Po pierwsze, warunkowo zawiesić można jedynie karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku. Kolejnym warunkiem jest brak uprzedniej karalności na karę pozbawienia wolności, w czasie popełnienia przestępstwa. Zawieszenie kary jest możliwe jedynie, gdy pomimo niewykonania orzeczonej kary, sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie powróci do przestępstwa. Oceniając to sąd będzie brał pod uwagę postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

W przypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, sąd wyznacza okres próby od 2 do 5 lat. Zawieszając warunkowo karę sąd może nałożyć na skazanego dodatkowe obowiązki.

Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy, który popełnił przestępstwo w warunkach multirecydywy, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Warto dodać, że w przypadku nieprzestrzegania przez skazanego warunków, pod którymi udzielono “zawiasów”, sąd oceni czy zachodzi podstawa do zarządzenia wykonania kary. 

 Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Jak zostało wskazane powyżej, wraz z wnioskiem o odroczenie wykonania kary można złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności, na okres do czasu rozpoznania naszego wniosku. Taka sytuacja ma też miejsce w przypadku złożenia wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Jest to koniecznie, bowiem zasadą jest, że wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności jest wykonalny z chwilą jego uprawomocnienia się. 

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności powinien być złożony jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku o odroczenie lub dozór elektroniczny, zanim skazany trafi do zakładu karnego. 

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności, składa się do tego sądu do którego został złożony wniosek głównym, najczęściej wraz z samym wnioskiem. Nie ma też przeszkód by wniosek w wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności, złożyć w oddzielnym piśmie.

Ze względu na specyfikę prawa karnego, działalność Kancelarii obejmuje teren całego kraju.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze prawa karnego to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa karnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo karne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

W ramach specjalizacji Prawo karne – Adwokat Lidia Kunicka:
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze