Przestępstwa narkotykowe – adwokat sprawy narkotykowe

przestępstwa narkotykowe
W ramach specjalizacji Prawo karne – Adwokat Lidia Kunicka:

Czym są przestępstwa narkotykowe?

Przestępstwa narkotykowe to grupa przestępstw uregulowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani. 

Zaliczamy do nich m.in.:

 • wytwarzanie, przetwarzanie i przerabianie narkotyków czy dopalaczy, 
 • wyrabianie, posiadanie, nabywanie przyrządów potrzebnych do wyrobienia takich substancji, 
 • przywóz i wywóz narkotyków czy dopalaczy,
 • wprowadzenie tych środków do obrotu, 
 • udzielanie innej osobie narkotyków lub dopalaczy,
 • udzielanie osobie trzeciej w celach zarobkowych (handel),
 • posiadanie narkotyków kk, 

W przypadku przestępstw narkotykowych na zakres odpowiedzialności karnej wpływa rodzaj narkotyków. Inaczej traktowane są czyny zabronione z udziałam narkotyków miękkich np: LSD, marihuana, a inaczej narkotyki twarde np: kokaina, amfetamina, opium. 

W zakresie przestępstw narkotykowych często dochodzi do skazania, to jednak należy pamiętać, że w każdej sprawie istnieją możliwości obrony. 

Zakres spraw narkotykowych prowadzonych przez adwokata 

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw o następujące przestępstwa narkotykowe:

 • produkcja i przetwarzanie narkotyków, 
 • przemyt narkotyków (handel), 
 • wprowadzenie do obrotu i uczestnictwo w obrocie, 
 • udzielenie i nakłonienie, 
 • posiadanie narkotyków kk. 

Adwokat od narkotyków prowadzi również sprawy związane z kierowaniem pojazdem pod wpływem środków odurzających. 

Współpraca z Kancelarią w zakresie przestępstw narkotykowych obejmuje także etap wykonania kary. Wśród katalogu spraw należy wyróżnić m.in: 

 • sprawy o odroczenie wykonania kary, 
 • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • przedterminowe zwolnienie, 
 • przerwę w odbywaniu kary, 
 • zatarcie skazania.

przestępstwa narkotykowe

Zatrzymanie i co dalej?

Przestępstwa narkotykowe – Skorzystaj z porad prawnych online

W przypadku przestępstw narkotykowych,  interwencja adwokata jest wymagana na wczesnym etapie postępowania. Im szybszy kontakt, tym większe masz szanse na skuteczną obronę. 

Sprawa zaczyna się od zatrzymania, często połączonego z przeszukaniem mieszkania. Na tym etapie kontakt z adwokatem od narkotyków często bywa utrudniony. Zatrzymany ma jednak bezwzględne prawo do obrony – może żądać kontaktu z adwokatem. Obrońcę mogą również ustanowić osoby najbliższe dla zatrzymanego.

Kolejnym etapem jest przesłuchanie na Policji lub w Prokuraturze, które jest poprzedzone postawieniem zarzutów. Jest to kluczowy moment sprawy i ma niebagatelne znaczenie dla dalszej obrony. Adwokat powinien być obecny przy przesłuchaniu – ułatwi to znacznie dalsze czynności.

Po przesłuchaniu Prokuratura podejmuje decyzję co do zastosowania środków zapobiegawczych. Obecność adwokata od narkotyków może skutkować tym, że organ w ogóle nie zastosuje takich środków lub środek ten będzie mniej dolegliwy. Przykładowo zamiast tymczasowego aresztowania – poręczenie majątkowe. 

Tymczasowe aresztowanie 

W przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania za przestępstwa narkotykowe, liczy się każda godzina (a nawet minuta) od czasu zatrzymania. 

Zatrzymanego w ciągu 48 godzin od zatrzymania, należy przekazać do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd ma 24 godziny na podjęcie decyzji o tymczasowym aresztowaniu. Jeśli organ prowadzący postępowania lub Sąd przekroczy wskazany czas – zatrzymany musi zostać zwolniony. 

Posiadanie i handel narkotykami 

Posiadanie narkotyków 

W Polsce posiadanie narkotyków (środków odurzających lub substancji psychotropowych) nawet niewielkiej ilości jest karalne. Jednak dla odpowiedzialności znaczenie ma ilość narkotyku pozwalająca na choćby jednorazowe użycie w dawce przyjętej za typową dla danego środka czy substancji. Czyli posiadanie co najmniej takiej ilości środka, która jest w stanie odurzyć przynajmniej jedną osobę. 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani (dalej jako: u.p.n).

Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Słowo ,,posiadać” oznacza faktyczne, choćby krótkotrwałe władztwo nad rzeczą. Innymi słowy, każde władanie środkiem odurzającym lub substancją psychotropową jest posiadaniem w rozumieniu omawianego przepisu.

Przestępstwo narkotykowe posiadania jest dozwolone, wyłącznie w wypadkach ściśle określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – przez wskazane w niej podmioty i po spełnieniu ustawowych wymogów.

Znaczna ilość środków odurzających 

Dla przyjęcia występku z art. 62 ust. 2 ustawy konieczne jest posiadanie „znacznej ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych”. Za popełnienie tego przestępstwa narkotykowego grozi sprawcy kara w wymiarze od 1 roku pozbawienia wolności do lat 10.

Tak więc odpowiedzialność za znaczną ilość jest zdecydowanie surowsza. 

Ustawodawca nie zdefiniował wprost jaką ilość narkotyków należy uznać za znaczną. Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w orzecznictwie. Z pewnością chodzi tu o ilość. Znaczna ilość ponadprzeciętną, wyjątkową wobec typowej. 

Kryterium decydującym jest m.in:

 • masa wagowa (gramy, kilogramy, tony, ilość porcji), 
 • rodzaj środka odurzającego (narkotyki tzw. twarde i miękkie),
 • cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne)

Przyjmuje się również, że jest to ilość wystarczająca do jednorazowego odurzenia kilkudziesięciu lub kilkuset osób.

Posiadanie narkotyków – wypadek mniejszej wagi 

Typ uprzywilejowany przestępstwa posiadania narkotyków został ujęty w art. 62 ust. 2 komentowanej ustawy. W takim przypadku sprawca może zostać ukarany grzywną lub karą ograniczenia wolności bądź też pozbawienia wolności do jednego roku. W ustawie nie zostało wyjaśnione co należy rozumieć przez  „wypadek mniejszej wagi”.

Przy rozstrzyganiu, czy zachodzi tzw. wypadek mniejszej wagi należy brać pod uwagę m.in.:

 • ilość posiadanego środka odurzającego,
 • ocena stopnia jego społecznej szkodliwości (sposób i okoliczności popełnienia czynu, motywację sprawcy),
 • zachowanie się i sposób działania sprawcy,
 • użyte środki,
 • czas, miejsce i inne okoliczności popełnienia czynu.

O uznaniu konkretnego przestępstwa narkotykowego za wypadek mniejszej wagi decyduje całościowa ocena sprawy. 

Umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków – kiedy jest możliwe?

Od wypadku mniejszej wagi, należy odróżnić umorzenie postępowania w przypadku posiadania nieznacznej ilości narkotyków.

Mowa jest o tym w art. 62a u.p.n., zgodnie z którym: 

„Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.”

Umorzenie postępowanie za przestępstwa narkotykowe jest więc możliwe gdy:

 1. ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych jest nieznaczna, 
 2. przeznaczone są one na własny użytek sprawcy,
 3. orzeczenie wobec sprawcy kary za ich posiadanie byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień społecznej szkodliwości.

Omawiane przesłanki muszą wystąpić łącznie. 

“Ilość nieznaczna” to kolejny termin, który nie został zdefiniowany w ustawie. Narkotyk musi być przeznaczony do skonsumowania przez sprawcę i wystarczyć do jego jedno – dwukrotnego odurzenia. Należy brać pod uwagę również stężenie zabezpieczonej substancji -ile można z niej zrobić jednorazowych dawek tej substancji. 

Ważnym czynnikiem będzie także dotychczasowa karalność sądowa sprawcy, opinia środowiskowa, miejsce ujawnienia narkotyków. 

Umorzenie postępowania może nastąpić przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, lecz także w trakcie już toczącego się postępowania przygotowawczego. Może to też zrobić sąd, gdy postępowanie już się toczy.

Z przedstawieniem argumentacji nie warto zwlekać do ostatniej chwili! Szybki kontakt z adwokatem od narkotyków zwiększa Twoją szansę na wcześniejsze umorzenie sprawy. 

Posiadanie narkotyków na własny użytek

Posiadanie narkotyków na własny użytek oznacza, że sprawca przestępstwa nie zamierzał udzielić ich odpłatnie lub nieodpłatnie innej osobie. Tak więc posiada środki z zamiarem ich zażycia. 

Jak już zostało wskazane, ustawa o przeciwdziałaniu narkomani posługuje się wieloma pojęciami nieostrymi. To znaczy takimi, dla których nie ustanowiono definicji. Praktyka adwokata od narkotyków pokazuje, że termin “nieznacznej ilości”  i “posiadania na własny użytek” rozpatrywany przy umorzeniu postępowania, jest odmiennie interpretowany.  Poglądy Prokuratury i Sądów często zależą od regionu, jak indywidualnych przekonań. 

Występuje interpretacja sądów, zgodnie z którą każde posiadanie środka odurzającego, w tym posiadanie tylko na własny użytek, jest posiadaniem w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Tak rozumiane jest również chwilowe posiadanie. 

Bardziej liberalna koncepcja zakłada, że samo chwilowe posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej w związku z jej użyciem nie jest czynem karalnym w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Aby zatem skutecznie doprowadzić do umorzenia postępowania za przestępstwa narkotykowe, należy przedstawić organom ścigania przekonującą argumentację, że celem posiadania narkotyków nie był ich handel. 

Handel narkotykami – adwokat narkotyki 

Odpłatne udzielanie środków odurzających potocznie nazywane jest handlem narkotykami. 

Przestępstwa narkotykowe polegające na udzielaniu środków odurzających z celu osiągnięcia korzyści majątkowej, należy odróżnić od udzielania innej osobie narkotyków bezinteresownie. Przepisy odmiennie traktują te dwa przypadki. Inna jest również odpowiedzialność karna. 

Zgodnie z przepisem art. 59 ust. 1 u.p.n. 

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Z kolei art. 58 ust. 1 u.p.n. mówi o odpowiedzialności karnej za samo udzielanie narkotyków:

Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Podstawową różnicą skutkującą wyższą karą za udzielanie, ułatwianie lub nakłanianie do użycia narkotyków  jest więc korzyść majątkowa lub osobista tj. sprzedaż. 

Jeśli drugą osobą jest małoletni tj. osoba do 18 roku życia, kara jest jeszcze surowsza. Odpowiednio przy udzieleniu w celach zarobkowych, kara pozbawienia wolności wynosi od 3 lat. Przy samy udzieleniu kara pozbawienia wolności mieści się w granicach od 6 miesięcy do 8 lat.

Osiągnięcie korzyści majątkowej lub osobistej

Przestępstwo narkotykowe polegające na osiągnięciu korzyści majątkowej, wiąże się z materialnym zyskiem  – korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. Najczęściej przyjmuje postać zapłaty. 

Z kolei z korzyść osobista polega na zaspokojeniu potrzeb o charakterze niematerialnym lub takich w których korzyść inna, niż majątkowa ma charakter dominujący. 

Dla odpowiedzialności karnej nie ma znaczenia rodzaj osiągniętej korzyści. Powyższe oznacza, że uzyskanie w zamian za udzielenie narkotyków korzyści, niekoniecznie majątkowej, będzie podlegało karze. 

Wypadek mniejszej wagi – adwokat narkotyki

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w przypadku handlu środkami odurzającymi przewidują również łagodniejszy typ przestępstwa, zwany wypadkiem mniejszej wagi. Brak jest jednak definicji pojęcia. 

Przy ocenie, czy mamy do czynienia z typem uprzywilejowanym przestępstwa, sądy biorą pod uwagę m.in.: 

 • ilość i jakość posiadanego środka,
 • liczbę przypadków udzielenia, 
 • czas ich dokonania, 
 • stopień społecznej szkodliwości czynu. 

W każdym jednak przypadku, zastosowanie tego przepisu zależy od decyzji sądu orzekającego w sprawie. Z kolei taka sytuacja, przy użyciu odpowiedniej argumentacji, daje obrońcy szansę na złagodzenie odpowiedzialności sprawcy.  Im szybszy kontakt z adwokatem od narkotyków, tym większa szansa, że już na etapie postępowania przed Prokuraturą, uda się zmienić kwalifikację czynu na wypadek mniejszej wagi.

Przestępstwa narkotykowe należą do jednych z najpopularniejszych czynów zabronionych, a ich liczba rośnie z roku na rok. Sprawy karne są często skomplikowane i wielowątkowe. Zazwyczaj na ławie oskarżonych zasiada więcej niż jedna osoba. Odpowiedzialność karna za przestępstwa narkotykowe jest zagrożona wysokimi karami. Dlatego też, pomoc adwokata od narkotyków nabiera szczególnego znaczenia. Stawką jest wolność człowieka!

Czym są przestępstwa narkotykowe?

Przestępstwa narkotykowe to grupa przestępstw uregulowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani. 

Zaliczamy do nich m.in.:

 • wytwarzanie, przetwarzanie i przerabianie narkotyków czy dopalaczy, 
 • wyrabianie, posiadanie, nabywanie przyrządów potrzebnych do wyrobienia takich substancji, 
 • przywóz i wywóz narkotyków czy dopalaczy,
 • wprowadzenie tych środków do obrotu, 
 • udzielanie innej osobie narkotyków lub dopalaczy,
 • udzielanie osobie trzeciej w celach zarobkowych (handel),
 • posiadanie narkotyków kk, 

W przypadku przestępstw narkotykowych na zakres odpowiedzialności karnej wpływa rodzaj narkotyków. Inaczej traktowane są czyny zabronione z udziałam narkotyków miękkich np: LSD, marihuana, a inaczej narkotyki twarde np: kokaina, amfetamina, opium. 

W zakresie przestępstw narkotykowych często dochodzi do skazania, to jednak należy pamiętać, że w każdej sprawie istnieją możliwości obrony. 

W ramach specjalizacji Prawo karne – Adwokat Lidia Kunicka:
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze