Prawo cywilne Wrocław

prawo cywilne

Co to jest prawo cywilne?

Każdy przejaw aktywności znajduje odzwierciedlenie w przepisach. Jednakże czynności dnia codziennego zazwyczaj nie wymagają specjalistycznej wiedzy prawniczej. Obecne w naszym życiu prawo cywilne, dla osiągnięcia zamierzonego celu, często wiąże się z koniecznością konsultacji z prawnikiem. Obszerna regulacja prawa cywilnego sprawia, że najlepszym momentem na skorzystanie z pomocy prawnej jest początkowe stadium sprawy.

prawo cywilne

Mówiąc inaczej omawiana dziedzina prawa reguluje wzajemne relacje majątkowe, a także i osobiste pomiędzy podmiotami prawa. Prawo cywilne Wrocław określa prawa i obowiązki stron w różnych aspektach życia. Celem przykładu można wskazać relację między wynajmującym mieszkanie a lokatorem, między małżonkami, rodzicami i dziećmi lub między pracownikiem a pracodawcą. 

Prawo cywilne Wrocław to zbiór przepisów, które stosowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych tj. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Omawiane regulacje znajdują się w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 

Doradztwo adwokata prawo cywilne obejmuje głównie:

 • część ogólną, 
 • prawo własności i inne prawa rzeczowe,
 • prawo zobowiązań oraz
 • prawo spadkowe. 

Adwokat sprawy cywilne udziela pomocy prawnej nie tylko stricte w zakresie “prawa cywilnego”. Pomoc adwokata od spraw cywilnych to także prawo rodzinne i regulacje związane z majątkowymi i niemajątkowymi relacjami w obrębie rodziny. Istotną częścią prawa rodzinnego są przepisy  dotyczące macierzyństwa, ojcostwa, władzy rodzicielskie, czy też związku małżeńskiego.

Porady prawne w zakresie prawa cywilnego

Prawo cywilne – Skorzystaj z porad prawnych online

Pierwszy kontakt z Kancelarią polega na zasięgnięciu porady prawnej. Jednak, aby wizyta w Kancelarii przyniosła pożądany efekt, warto odpowiednio przygotować się do rozmowy z adwokatem. W ten sposób będziecie Państwo mieli możliwość pełnego skorzystania z oferowanego doradztwa prawnego z prawo cywilne Wrocław. 

Doświadczenie pokazuje, że adwokat sprawy cywilne przygotowując się do udzielenia porady prawnej będzie potrzebował odpowiednie dokumenty. Dlatego też, na spotkanie prosimy zabrać wszelkie niezbędne dokumenty, które chociaż potencjalnie mogą być związane ze sprawą. Nawet jeśli w pierwszej kolejności wydaje Ci się, że pismo nie ma znaczenia, po głębszej analizie dany dokument może być kluczowym. Ocenę zostaw Nam. Dzięki szerokiej analizie dokumentacji, adwokat będzie mógł wskazać rozwiązanie prawne Twojego problemu. 

Wśród kolejnych kroków warto wskazać:

 • przygotowanie i zapisanie istotnych informacji. Nie bój się wynotować najważniejszych myśli. Szeroki pogląd na sprawę pozwoli na dobór jeszcze skuteczniejszych rozwiązań, 
 • przygotowanie i zapisanie listy pytań. Porada prawna ma na celu głównie rozwianie wszelkich wątpliwości Klienta. Dzięki temu poznamy Twój punkt widzenia. 

Jak założyć sprawę cywilną?

Chcąc założyć sprawę cywilną, uprzednio rekomendujemy skorzystanie z porady prawnej. Informację o tym jak przygotować się do spotkania z adwokatem znajdziesz poniżej w sekcji “Porady prawne w zakresie prawa cywilnego”. 

Jeśli Klient jest zainteresowany podjęciem współpracy w zakresie prawa cywilnego Wrocław może zlecić Kancelarii dalsze prowadzenie sprawy, udzielając w tym celu pełnomocnictwa. 

Przed wszczęciem postępowania należy rozważyć polubowne metody rozwiązywania sporów między Stronami. W tym celu klienci Kancelarii mogą skorzystać m.in. z mediacji, wystosowania wezwania do zapłaty, lub zawezwania do próby ugodowej. Zainicjowanie postępowania cywilnego w zależności od trybu postępowania rozpoczyna się od złożenia wniosku (postępowanie nieprocesowe) lub pozwu (postępowanie procesowe). Warto dodać, że zainicjowanie sprawy najczęściej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pisma wszczynającego sprawę tzw. opłaty sądowej. Kwestię wysokości opłat reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.  

Nasz zakres usług z prawa cywilnego:

Adwokat Lidia Kunicka specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i reprezentuje swoich Klientów, w szczególności w następujących sprawach cywilnych:

 • rodzinnych (m.in.: alimenty, rozwód, separacja, władza rodzicielska, kontakty, przysposobienie),
 • podział majątku (dział spadku, podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności),
 • odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • spory o należności wynikające z kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej,
 • zapłatę,
 • zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności,
 • dotyczących ochrony prawa własności m.in. o wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy,
 • eksmisję,
 • upadłość konsumencką,
 • spadkowych, wieczystoksięgowych.

Adwokat dla sprawy cywilnej Wrocław

Adwokat sprawy cywilne świadczy usługi w zakresie:

 • udzielenia porad prawnych,
 • przygotowania opinii prawnych,
 • prowadzenia negocjacji między stronami,
 • udziału w postępowaniu mediacyjnym,
 • sporządzania umów cywilnoprawnych,
 • przygotowania różnego rodzaju pism (np: wezwań do zapłaty, wypowiedzeń umowy),
 • przygotowania różnego rodzaju pism procesowych (np: pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej)
 • zabezpieczenia, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń),
 • wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • reprezentacji w postępowaniu sądowym aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jak również przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym.

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w powyższej tematyce to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa cywilnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo cywilne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze