Podział majątku wspólnego Wrocław

Kancelaria Adwokacka Jelenia Góra

Uzyskaj pomoc przy podziale majątku po rozwodzie

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Małżonkowie mogą jednak przez umowę majątkowa małżeńską, zawartą w przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania – ustawową wspólność majątkową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową.

W świetle polskiego prawa podział majątku wspólnego dopuszczalny jest dopiero po ustaniu małżeństwa lub w skutek ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Warto zaznaczyć, że ustanie wspólności ustawowej powoduje:

 • rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
 • rozwiązania małżeństwa na skutek śmierci małżonka lub obojga małżonków,
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd,
 • orzeczenia separacji,
 • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
 • orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Podział majątku wspólnego – Skorzystaj z porad prawnych online

Podział majątku przed rozwodem Jelenia Góra – najważniejsze informacje

Jak już zostało zasygnalizowane, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może bowiem żądać podziału majątku wspólnego. Małżonkowie, chcący podzielić majątek jeszcze przed rozwodem, powinni w pierwszej kolejności ustanowić rozdzielność majątkową

Wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej, może nastąpić na dwa sposoby: 

 • sądownie lub
 • w drodze umowy zawartej u notariusza. 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej otwiera drogę do podziału majątku przed rozwodem w formie sądowej, gdy pomiędzy małżonkami brak jest porozumienia lub u notariusza.

Jeżeli małżonkowie chcą ustanowić rozdzielność majątkową mogą to uczynić u notariusza. Z kolei ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze sądowej  możliwe jest jedynie z ważnych powodów i najczęściej ma miejsce przy braku porozumienia małżonków. Ważne powody, są to takie okoliczności, które sprawiają, że w danej sytuacji wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego z małżonków oraz dobru założonej przez małżonków rodziny. 

Celem przykładu można wskazać:

 • trwonienie przez jednego z małżonków zarobków stanowiących ich wspólny dorobek, 
 • spowodowanie uszczerbku w majątku wspólnym, 
 • sytuację gdy wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione np. długotrwała choroba, 
 • sytuacje gdy drugi małżonek zaniedbuje obowiązki względem rodziny lub ulega nałogom i nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego albo majątek ten marnotrawi.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Po wydaniu przez sąd wyroku, każdy z małżonków posiada udział w majątku wspólnym oraz swój  majątek osobisty. Warto dodać, iż sądowy podział majątku wspólnego powinien obejmować całość zgromadzonego przez małżonków majątku. Z kolei gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału mogą zawrzeć umowę o podział majątku wspólnego. W umowie określą m.in: składniki majątku, ich warości, sposób podziału, a także ewentualne spłaty spłaty i dopłaty z tytułu wyrównania udziałów. Gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowa wymaga formy aktu notarialnego.

Podział umowny może obejmować także część majątku.

Wygraj z nami sprawę o podział majątku

Postępowania o podział majątku wspólnego należą do postępowań długotrwałych i wymagających dużego zaangażowania, zarówno ze strony Klienta jak i Kancelarii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, adwokat Lidia Kunicka oferuje kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Jeśli małżonkowie są zgodni, podział majątku może być dokonany w trybie pozasądowym. W sytuacji gdy pomiędzy małżonkami istnieje konflikt, pomoc prawna Kancelarii obejmuje doradztwo w negocjacjach ze stroną przeciwną zaś w przypadku całościowego powierzenia nam sprawy, będziemy reprezentować Państwa interesy również w postępowaniu sądowym.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w powyższej tematyce to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa cywilnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo cywilne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze