Podział majątku po rozwodzie

podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Zasadą jest dokonanie podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Mówiąc inaczej, aby podział majątku był możliwy konieczny jest uprzedni rozwód. Podział majątku po rozwodzie będzie z kolei dotyczył głównie składników majątku nabytych w trakcie trwania związku małżeńskiego. Oczywiście, od powyższej zasady istnieją liczne wyjątki. 

Z pomocą przychodzi adwokat sprawy rodzinne, który przybliży sposoby podziału majątku oraz wskaże na możliwe rozwiązania. 

Sposoby na podział majątku 

Należy wspomnieć, że sąd – na wniosek każdego ze współmałżonków – może orzec o podziale majątku wspólnego już w wyroku rozwodowym. Co ważne, nastąpi to jednak tylko wtedy, gdy podział nie spowoduje nadmiernego opóźnienia w rozpoznaniu sprawy o rozwód. W tym zakresie niezbędne jest porozumienie małżonków. 

Jeśli pomiędzy małżonkami brak jest zgody, Sąd w sprawie o rozwód nie będzie orzekał o podziale majątku. Wówczas konieczne będzie uprawomocnienie się wyroku rozwodowego i kolejno przystąpienie do kolejnej, odrębnej sprawy – podziału majątku wspólnego po rozwodzie. 

Podział majątku po rozwodzie może nastąpić na dwa sposoby:

  1. w drodze postępowania sądowego,
  2. w drodze umowy.

Sądowy podział majątku wspólnego

Jak już zostało wcześniej wskazane, zainicjowanie sprawy sądowej wymaga złożenia wniosku o podział majątku wspólnego. Może wnieść go każda ze stron i każdym czasie. Żądanie nie ulega przedawnieniu. 

Zgodny podział majątku

Za zgodny wniosek uznaje się taki, w którym byli małżonkowie sporządzili plan spłaty. Mówiąc prościej strony osiągnęły porozumienie co do podziału majątku po rozwodzie – składu majątku wspólnego, jego wartości, tego który ze składników przypadnie małżonkowi oraz ewentualnych spłat/dopłat i ich terminów. 

Od takiego wniosku należy uiścić opłatę stałą, która jest niezależna od wartości dzielonego majątku. W przypadku, gdy wniosek o podział majątku jest zgodny, kwota ta wynosi 300 złotych. 

Podział majątku – brak zgody

Gdy pomiędzy małżonkami brak jest zgody co do powyższych kwestii, każdy z małżonków może wszcząć sądowe postępowanie o podział majątku. Wówczas sporne stanowiska będą podlegały ocenie sądu. 

Wysokość opłaty sądowej od wniosku wynosi 1.000 złotych. 

Koszty sądowe nie kończą się jednak wyłącznie na opłacie od wniosku. Gdy pomiędzy małżonkami nie ma zgody co do wartości składników majątku, Sąd powoła biegłego sądowego. Nastąpi to zwłaszcza zwłaszcza, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość. 

podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie – ile trwa postępowanie?

Długość sprawy o podział majątku  zależy od wielu czynników. Należą do nich m.in. stopień skomplikowania sprawy, ilość składników majątku, czy chęć porozumienia stron. 

W przypadku braku sporu co do składników majątku i ich wartości, taka sprawa może zakończyć się nawet na pierwszym posiedzeniu sądu. W razie głębokiego sporu i konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, postępowanie o podział majątku po rozwodzie w wyjątkowych przypadkach może trwać nawet kilka lat.

Umowny podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie przez sąd nie jest koniecznością. Przypomnieć należy, że jest on możliwy tylko pod warunkiem, że małżonkowie są zgodni co do składu majątku i sposobu jego podziału.

Byli małżonkowie mogą zawrzeć umowę, w której określą, jakie składniki majątku przypadną każdemu z nich. W jej treści mogą również znaleźć się ustalenia co do ewentualnej dopłaty z tytułu wyrównania udziałów w majątku wspólnym.

Co jednak ważne, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, taka umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. 

Umowny podział majątku po rozwodzie może obejmować całość lub tylko część majątku. W porównaniu do sądowego podziału, jest to nie tylko szybszy i prostszy sposób, ale również najtańszy. 

Adwokat od spraw rodzinnych udzieli Ci porady prawnej w sprawie o podział majątku, doradzi w przygotowaniu załączników do wniosku oraz sporządzi wniosek. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza „porady prawne online”.

Edukacja

Podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze