Zniesienie współwłasności

Jelenia Góra

Nasz zakres usług dotyczący zniesienia współwłasności

W zależności od potrzeb Klienta, pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje:

 • poradę prawną wraz ze szczegółową analizą dokumentacji,
 • wsparcie w negocjacjach ugodowych z pozostałymi współwłaścicielami,
 • przygotowanie umowy o zniesienie współwłasności,
 • przygotowanie wniosku o zniesienie współwłasności,
 • reprezentację w toku postępowania sądowego.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w tzw. sprawach o podział majątku, do których zaliczamy m.in sprawy o zniesienie współwłasności.

Czym różni się zniesienie współwłasności, a podział majątku wspólnego?

Ze współwłasnością mamy do czynienia, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje kilku osobom jednocześnie w sposób niepodzielny. Nie ma znaczenia w jakich relacjach występują współwłaściciel. W praktyce najczęściej zniesienie współwłasności dotyczy nieruchomości oraz rzeczy ruchomych. Zniesienie współwłasności samochodu to kolejny z przykładów spraw prowadzonych przez Kancelarię. Zgodnie z regulacją art. 210 § 1 k.c., każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Podstawowym uprawnieniem współwłaścicieli jest zatem prawo każdego z nich do żądania zniesienia współwłasności, co może nastąpić w sposób umowny lub sądowy.

Sprawa o zniesienie współwłasności występuje gdy jest dwóch lub więcej współwłaścicieli i pomiędzy nimi dochodzi do konfliktu co do przedmiotu współwłasności, jego wartości, sposobu użytkowania lub możliwości dysponowania.

Umowne zniesienie współwłasności występuje wyłącznie w przypadku, gdy współwłaściciele są zgodni w zakresie samego zniesienia współwłasności, jak i jego sposobu.

Sądowe zniesienie współwłasności wiąże się natomiast z koniecznością sporządzenia i wystąpienia do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Co może mieć miejsce zarówno w przypadku, gdy współwłaściciele są zgodni co do samego podziału, jak i jego sposobu, jak również gdy brak jest między nimi porozumienia w tym zakresie. 

Zniesienie współwłasności może nastąpić poprzez:

 1. podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości,
 2. przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych;
 3. sprzedaż rzeczy i rozdzielenie otrzymanych środków finansowych.

Z kolei z podziałem majątku wspólnego mamy do czynienia między małżonkami, których majątek objęty jest wspólnotą majątkową. Drugim przykładem spraw o podział majątku wspólnego jest podział majątku spółki cywilnej.

Jak przebiega rozprawa o zniesienie współwłasności?

Regułą jest, że rozpoznanie sprawy o zniesienie współwłasności następuje na rozprawie. Sprawa o zniesienie współwłasności zmierza do  kompleksowego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z przedmiotem współwłasności. Dlatego też przy wniosku o zniesienie współwłasności Sąd rozstrzyga o: 

 1. żądaniu dotyczącym zniesienia współwłasności, 
 2. żądaniu dotyczącym prawa własności np: wysokość udziałów oraz 
 3. wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy.

Co istotne, z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności, odrębne postępowanie w  sprawach wyżej wymienionych jest niedopuszczalne. Wówczas sprawy będące w  toku przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o  zniesienie współwłasności.

Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o  zniesieniu współwłasności uczestnik nie może dochodzić roszczeń przewidzianych powyżej, chociażby nie były one zgłoszone w postępowaniu o zniesienie współwłasności. 

Jak widać, odpowiedź na pytanie jak przebiega rozprawa o zniesienie współwłasności nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników. Im żądań współwłaścicieli jest więcej tym obszerniejszy jest materiał dowodowy. Co z kolei wpływa na wydłużenie sprawy o zniesienie współwłasności. Natomiast gdy wniosek o zniesienie współwłasności jest zgodny, zazwyczaj sprawa kończy się na 1-2 rozprawach.

Wniosek o zniesienie współwłasności – najważniejsze informacje

Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć każdy ze współwłaścicieli, bez względu na to czy pomiędzy nimi istnieje zgoda co do sposobu podziału.  Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o zniesienie współwłasności jest sąd rejonowy miejsca położenia rzeczy. Opłata sądowa od zgodnego wniosku o zniesienie współwłasności wynosi 300 zł. W sytuacji gdy uczestnicy postępowania nie przedstawią zgodnego wniosku, opłata sądowa wynosi 1000 zł.

O tym jak przebiega rozprawa o zniesienie współwłasności decyduje przede wszystkim wola porozumienia się uczestników co do sposobu zniesienia współwłasności oraz wartości przedmiotu współwłasności. 

Jeżeli współwłaściciele złożą zgodny wniosek o zniesienie współwłasności, sąd orzeka według ich woli, chyba, że projekt porozumienia sprzeciwia się prawu, zasadom współżycia społecznego lub narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. 

W sytuacji gdy pomiędzy uczestnikami nie ma porozumienia, sprawa o zniesienie współwłasności będzie się wiązała z większym nakładem pracy oraz z wyznaczeniem kilku rozpraw. Możliwe jest również powołanie biegłego sądowego, który określi wartość przedmiotu współwłasności. 

W toku sprawy o zniesienie współwłasności Sąd orzeka również o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli np: z tytułu poniesionych na rzecz nakładów. Należy pamiętać, że nie każda sprawa o zniesienie współwłasności musi mieć finał w sądzie. Zniesienie współwłasności samochodu, czy też innych rzeczy, może nastąpić także u notariusza. Postępowanie jest szybsze, ale niekoniecznie tańsze. 

Dlatego też przed wszczęciem postępowania o zniesienie współwłasności warto udać się do prawnika, który doradzi najkorzystniejsze rozwiązanie.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w powyższej tematyce to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa cywilnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo cywilne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze