Podział spadku i prawo spadkowe

prawo spadkowe

Doradztwo spadkowe Jelenia Góra – najważniejsze informacje

Współpraca z Kancelarią w pierwszej kolejności obejmuje przede wszystkim doradztwo w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku. Wiemy jak ważna jest ochrona przed nabyciem niechcianego spadku, obejmującego długi.

Jeśli jesteś spadkobiercą i odziedziczyłeś spadek, nie zwlekaj z konsultacją prawną. Poznaj swoje prawa i obowiązki odnośnie dziedziczenia majątku po śmierci spadkodawcy.

Kancelaria oferuje przede wszystkim kompleksową obsługę prawną postępowań, których przedmiotem jest spadek. Sprawy spadkowe to głównie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, czy o zachowek.

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię obejmuje, w szczególności:

 • doradztwo prawne we wszelkich sprawach spadkowych,
 • doradztwo prawne dotyczące dziedziczenia długów, 
 • pomoc w sporządzeniu ważnego testamentu, 
 • sprawy związane z podważaniem ważności testamentu,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu we wszystkich instancjach, 
 • prowadzenie spraw o dział spadku tj. przygotowanie umowy o dział spadku lub złożenie wniosku o sądowy dział spadku i reprezentację we wszystkich instancjach.

Korzyści z pomocy prawnej adwokata w sprawach spadkowych: 

Created with Sketch.
Indywidualne podejście

Rozwiązania dopasowane do Twojej sytuacji i potrzeb

Created with Sketch.
Pełne zaangażowanie

Dyspozycyjność, stały kontakt oraz bieżące informacje w sprawie

Created with Sketch.
Dobór skutecznego rozwiązania

Wybór odpowiedniej ścieżki procesowej

Created with Sketch.
Rozsądny model działania

Przejrzyste zasady współpracy i jasno zdefiniowane koszty postępowania

Doradztwo prawne w sprawach o spadek, koncentruje się również na: 

 • pomocy prawnej w kwestii zachowku,
 • prowadzeniu spraw o zachowek (jego dochodzenie, obrona przed zapłatą zachowku) we wszystkich instancjach. 
 • pomocy prawnej w kwestii wydziedziczenia.

Prawo spadkowe – kto dziedziczy?

 

prawo spadkowe

 

W prawie spadkowym wyróżniamy dwa rodzaje dziedziczenia: 

 1. ustawowe 
 2. testamentowe. 

Zasady dziedziczenia ustawowego opierają się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, testament jest nieważny lub gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe może odnosić się do całego spadku albo do jego części.  Kodeks cywilny zalicza do spadkobierców ustawowych:  małżonka, zstępnych, rodziców,  rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, dziadków, pasierbów, gminę oraz Skarb Państwa.

W pierwszej kolejności spadek dziedziczą dzieci spadkodawcy oraz małżonek zmarłego. Jeśli zstępni nie żyją dziedziczą wnuki. Co istotne, część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku. Jeśli dzieci, wnukowie oraz prawnukowie zmarłego nie żyją, oprócz małżonka do grona spadkobierców należą również rodzice spadkodawcy. W dalszej kolejności w zbiegu z rodzicami dziedziczy rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa. Gdy małżonek dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem lub dziećmi rodzeństwa, jego udział w spadku wynosi nie mniej niż ½ .

W przypadku, kiedy dalsi zstępni nie żyją, o spadek mogą ubiegać się w odpowiedniej kolejności: dziadkowie, pasierbowie, gmina lub Skarb Państwa. Szczegółowe ustalenie kręgu potencjalnych spadkobierców jest możliwe po zapoznaniu się ze szczegółowych stanem sprawy.

Z dziedziczeniem testamentowym mamy do czynienia gdy spadkodawca dokona dyspozycji swoim majątkiem na wypadek śmierci. Spadkodawca może powołać jedną lub więcej osób do całego lub do części spadku wyrażonej ułamkowo. W testamencie spadkodawca może powołać innego spadkobiercę na wypadek gdyby osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą.

Odpowiedź na pytanie kto dziedziczy w prawie spadkowym  wymaga każdorazowo analizy kręgu spadkobierców w oparciu o dostarczone przez Klienta akty zgonów, urodzeń oraz ślubów.

Jak uzyskać spadek bez testamentu?

W przypadku gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, istnieją dwa sposoby zmierzające do ustalenia kręgu spadkobierców, a w dalszej kolejności do złożenia wniosku o podział spadku. Co ważne, postępowanie spadkowe może zainicjować każda z osób należąca do grona spadkobierców. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może również złożyć osoba która posiada w tym interes prawny np: współwłaściciel. Postępowanie przeprowadza się przed sądem lub przed notariuszem. 

Postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek składa się do najbliższego sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Do wniosku należy dołączyć akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo tj. wykazujące kolejność dziedziczenia. 

Po rozpoznaniu sprawy sąd stwierdza  nabycie spadku, ustalając wszystkie dziedziczące osoby oraz ich udział w spadku. Postanowienie podlega ujawnienie w księgach wieczystych. 

Postępowanie przed notariuszem polega na sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Elementem koniecznym jest dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz obecność wszystkich spadkobierców.  Notariusz na podstawie dokumentów sporządza akt poświadczenia dziedziczenia i rejestruje go w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Tak sporządzony dokument od razu jest skuteczny, bez konieczności oczekiwania na jego uprawomocnienie. 

Dysponując prawomocnym postanowieniem o nabyciu spadku lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia można rozważyć kwestię wniosku o podział spadku. Podobnie jak w przypadku stwierdzenia spadku, podział może nastąpić na dwa sposoby:

 1. umowny podział spadku w drodze umowy lub 
 2. sądowy podział spadku. 

Celem dokonania umownego podziału, konieczna jest zgoda wszystkich spadkobierców co do sposobu podziału. W przypadku braku zgody chociażby jednej osoby, wniosek o podział spadku można złożyć jedynie w sądzie. W przypadku spraw dotyczących dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego warto zasięgnąć porady prawnej, szczególnie odnośnie spadkobierców, kolejności dziedziczenia czy podziału majątku. Kancelaria przygotuje potrzebne dokumenty, sporządzi  wnioski i oświadczenia oraz skompletuje wymaganą dokumentację. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tematyce prawa spadkowego to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa cywilnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo cywilne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze