Ustalenie kontaktów z dzieckiem

kontakty z dzieckiem
W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:

Adwokat Lidia Kunicka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym również w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Jako adwokat rodzinny we Wrocławiu, reprezentuje swoich Klientów z najwyższą dokładnością i starannością, mając świadomość z jakimi trudnościami wiążą się sprawy o tak delikatnej materii. Doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw o kontakty z dzieckiem obejmuje nie tylko pomoc prawną. Doradztwo koncentruje się również na aktywnym dialogu z Klientem oraz udzieleniu odpowiedniego wsparcia.

kontakty dzieckiem

Kontakty z dzieckiem – kto ma do nich prawo?

Oprócz rodziców osobami uprawnionymi do kontaktów są:

 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • powinowaci w linii prostej tj. ojczym, macocha,
 • inne osoby, jeżeli sprawowały one dłuższy czas pieczę nad osobą dziecka.

Jeśli jesteś jedną z osób wymienionych powyżej, zastosowanie znajdują analogiczne zasady jak w przypadku kontaktów rodzic – małoletni.

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Dotychczasowa praktyka Kancelarii pokazuje, że prawo do kontaktów z małoletnim jest utożsamiane z władzą rodzicielską. Należy podkreślić, że czym innym są kontakty z dzieckiem, a czym innym władza rodzicielska. Niezależnie od tego, czy władza rodzicielska rodzica jest ograniczona, czy też rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej – ma prawo jak i obowiązek do utrzymywania kontaktów z potomkiem.

Gdy jesteś rodzicem, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej również masz prawo złożyć do sądu wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Kontakt z dzieckiem – adwokat Wrocław

Zgodnie z art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice i dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Małoletni ma więc prawo do utrzymywania regularnych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców.

Regulacja w zakresie sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem jest szeroka i obejmuje m.in.:

 • przebywanie z dzieckiem – odwiedziny, spotkania, zabieranie małoletniego poza miejsce zamieszkania,
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej np: SKYPE, Messenger.

Powyższy katalog ma charakter otwarty. Wymienione powyżej sposoby komunikowania się są jedynie przykładowymi.

Adwokat Lidia Kunicka udziela porad prawnych dla osób chcących uregulować kontakty oraz dla rodziców w stosunku do których został złożony wniosek o ustalenie kontaktów. Jako adwokat rodzinny reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji.

Kancelaria Adwokacka zapewnia m.in.:
 • doradztwo prawne,
 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji,
 • pomoc w prowadzonych między stronami negocjacjach,
 • sporządzanie pism procesowych związanych ze sprawą,
 • reprezentację przed sądami do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jak wygląda postępowanie w przypadku rozstrzygnięcia kontaktu z dzieckiem

Jeśli dziecko zamieszkuje u jednego z rodziców, zasadą jest że kontakty drugiego rodzica z małoletnim, powinny być ustalone pomiędzy rodzicami. Przy uwzględnieniu rozsądnych życzeń dziecka. W sytuacji gdy brak jest porozumienia między rodzicami konieczna jest ingerencja sądu. Celem wszczęcia postępowania należy złożyć do sądu rejonowego wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Właściwość sądu ustala się według miejsca zamieszkania małoletniego.

Uzyskanie postanowienia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Sąd ustalając kontakty musi brać pod uwagę przede wszystkim dobro małoletniego.

Po przeprowadzeniu postępowania, sąd wyda postanowienie, w którym:
 • wskaże, kiedy rodzic ma prawo przebywać z dzieckiem, w tym odwiedzać go w miejscu zamieszkania,
 • określi czy i kiedy rodzic ma prawo zabierać dziecko poza miejsce zamieszkania,
 • zdefiniuje czy kontakty będą się odbywały bez obecności drugiego rodzica,
 • określi czy i kiedy rodzic ma prawo do kontaktów w innej formie np: telefonicznej.

Co istotne, postanowienie o ustaleniu kontaktów nie jest ostateczne i może być zmienione. Przesłanką zmiany jest dostosowanie sposobu i zakresu kontaktów do obecnej sytuacji dziecka. Modyfikacja jest możliwa poprzez poszerzenie katalogu osób uprawnionych i form kontaktów z małoletnim albo jego zawężenie.

Ograniczenie kontaktu z dzieckiem – najważniejsze informacje

Sąd opiekuńczy jest uprawniony do ingerencji w sferę utrzymywania kontaktów z małoletnimi. Sytuacja ta może wystąpić poprzez:

 • zakaz kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie kontaktów z dzieckiem na skutek ich modyfikacji.

Zakaz kontaktów z dzieckiem jest najbardziej dotkliwą formą ingerencji sądu. Całkowity zakaz może być udzielony, gdy sąd opiekuńczy stwierdzi, iż utrzymywanie kontaktów poważnie zagraża dobru małoletniego lub je narusza.

Ingerencja w prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem może dotyczyć również ich ograniczenia. Każdorazowo jednak musi być ona uzasadniona dobrem małoletniego. Mówiąc prościej, jest to sytuacja, w której dalsze kontakty w dotychczasowej formie i rozmiarach zagrażają temu dobru.

W art. 1132 §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymieniono przykładowe środki ingerencji sądu, do których zalicza się:

 • zakaz spotykania się z dzieckiem;
 • zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
 • zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
 • ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
 • zakaz porozumiewania się na odległość.

W każdym jednak przypadku, obowiązkiem sądu jest dokonanie wyboru środka najbardziej skutecznego oraz najmniej dolegliwego.

Co zrobić kiedy kontakt z dzieckiem jest utrudniany?

Zdarzają się sytuacje, że po ustaleniu kontaktów z dzieckiem drugi rodzic utrudnia kontakt i nie chce wydać dziecka, zgodnie z ustalonym planem widzeń. W takim przypadku jedyną drogą do egzekucji obowiązków jest wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do zagrożenia zapłatą kary pieniężnej. Postępowanie sądowe ma na celu doprowadzenie do wykonania orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. 

Warto dodać, że Policja nie jest organem egzekucyjnym, który zajmuje się wykonywaniem ustalonych kontaktów z dzieckiem oraz eliminuje utrudnienie kontaktu z dzieckiem. Nie oznacza to jednak, że notatki policyjne z interwencji służb nie będą pomocne w toku postępowania. Notatki policyjne to jeden z dowodów przydatnych do wniosku. Warto skorzystać z pomocy prawnika, który doradzi jakie inne dowody będą wartościowe. 

Postępowanie sądowe jest dwuetapowe. 

Etap pierwszy polega na zagrożeniu rodzicowi, który nie stosuje się do postanowienia, nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. Wysokość kary jest uzależniona od sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do płacenia. Jeśli  rodzic nadal utrudnia ustalony kontakt z dzieckiem, drugi z rodziców może wystąpić do sądu z wnioskiem o nakazanie zapłaty za każdy przypadek utrudnienia kontaktu. Sąd może także zobowiązać rodzica utrudniającego kontakt do zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem do kontaktu. 

Egzekwowanie praw bywa jednak bardzo trudne i emocjonujące, dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy Kancelarii specjalizującej się w prawie rodzinnym.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w powyższej tematyce to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa rodzinnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo rodzinne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze