Profesjonalne podejście do windykacji należności

Windykacja należności

Profesjonalne podejście do windykacji należności cechuje się przede wszystkim szybkością działania oraz stanowczością w podejmowanych czynnościach. Dłużnikowi należy wyznaczyć konkretne terminy, w których żądamy zapłaty oraz wskazać sposób spełnienia naszych żądań oraz konsekwencje niezastosowania się do nich. 

Po stronie wierzyciela (osoby żądającej zapłaty) nie może być również opóźnień w egzekwowaniu braku zapłaty. Mówiąc inaczej, jeżeli dłużnik dobrowolnie nie płaci, należy wszcząć postępowanie cywilne i podejmować dalsze działania procesowe i egzekucyjne.

Windykacja należności jest procesem złożonym, który dla swojej skuteczności wymaga aktywnego udziału wierzyciela lub jego profesjonalnego pełnomocnika. Wyżej wskazana aktywność połączona z wiedzą adwokata z zakresu prawa windykacyjnego pozwala na efektywne oraz profesjonalne prowadzenie windykacji należności. 

Czym jest windykacja?

Najprościej mówiąc, windykacja jest procesem zmierzającym do odzyskania pieniędzy od dłużnika. Obecnie wykształcono dwa modele prowadzenia skutecznej windykacji należności.

Pierwszy z nich, to tak zwana „windykacja miękka”, inaczej zwana pozasądową. Polega ona na wielokrotnym kontaktowaniu się z dłużnikiem i przypominaniu o obowiązku zapłaty. Można ją realizować m.in. przez: regularne przesyłanie monitów, wezwań do zapłaty, informacji o stanie zadłużenia za pomocą operatora pocztowego, wiadomości e-mail lub telefonów do dłużnika. Są to działania polubowne mające skłonić dłużnika do szybkiej zapłaty należności, bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. 

Kolejnym sposobem windykacji należności jest tak zwana „windykacja twarda”. Ten rodzaj windykacji wiąże się z wszczęciem postępowania sądowego. Postępowanie to rozpoczyna się skierowaniem pozwu do właściwego sądu, a kończy wydaniem prawomocnego orzeczenia. 

Jeżeli w toku postępowania dłużnik nie dokona zapłaty należności, wierzyciel może uzyskać klauzulę wykonalności. Posiadanie klauzuli wykonalności daje z kolei możliwość przymusowej egzekucji poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego, co skutkować będzie podjęciem przez komornika czynności zmierzających do odzyskania długu stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

Windykacja – od czego zacząć? 

Do przeprowadzenia szybkiej windykacji należności niezbędne jest wezwanie dłużnika do zapłaty kwoty, jaką zobowiązany jest zwrócić. Prawo windykacyjne zakłada, że wezwanie do zapłaty powinno być pierwszą czynnością, jaką podejmie wierzyciel w sprawie. Wierzyciel przed wszczęciem postępowania sądowego powinien zatem spróbować polubownie rozwiązać spór z dłużnikiem poprzez skierowanie do niego propozycji zakończenia sporu.

Kolejne czynności, jakie powinien podjąć wierzyciel to:

 • sporządzenie pozwu, 
 • skierowanie sprawy do odpowiedniego sądu, 
 • przeprowadzenie postępowania sądowego, 
 • uzyskanie klauzuli wykonalności,
 • zlecenie egzekucji komornikowi sądowemu. 

Oczywiście, na każdym z ww. etapów, dłużnik może dobrowolnie spłacić swoje zadłużenie wraz z odsetkami i kosztami postępowania, co skutkować będzie zakończeniem postępowania. 

Pierwszy kontakt z dłużnikiem w sprawie windykacji 

Pierwszy kontakt wierzyciela z dłużnikiem powinien być nawiązany niezwłocznie po dacie, w której roszczenie stało się wymagalne tj. upłynął termin zapłaty należności. 

Istotnym jest, aby już przy pierwszym kontakcie z dłużnikiem wskazać:

 • żądanie niezwłocznej zapłaty, 
 • wysokość zadłużenia, 
 • informację o naliczaniu odsetek, 
 • informację o sposobie zapłaty (wskazać np. numer konta, na który środki powinny być wpłacone),
 • termin, w jakim roszczenie ma zostać zapłacone. 

Przypomnienie o spłacie 

Niejednokrotnie do braku zapłaty dochodzi wskutek przeoczenia przez dłużnika daty, w której powinien on zapłacić wierzycielowi umówioną kwotę. W celu przeprowadzenia szybkiej windykacji warto skierować do dłużnika przypomnienie o obowiązku zapłaty. W wielu przypadkach w odpowiedzi na jedno przypomnienie, dłużnik dokona zaległej zapłaty. 

Prawo windykacyjne wymaga również, aby przed skierowaniem powództwa na drogę sądową, wierzyciel choć raz przypomniał dłużnikowi o obowiązku zapłaty. Kodeks postępowania cywilnego określa takie przypomnienie jako pozasądowa próba polubownego zakończenia sporu. 

Wezwanie do zapłaty – Konsekwencje braku spały dla dłużnika 

Wezwanie do zapłaty, co do zasady jest ostatnią czynnością zmierzającą do polubownego, pozasądowego zakończenia sporu. Na tym etapie dłużnik jest zobowiązany wyłącznie do pokrycia swojego zobowiązania i naliczonych odsetek. 

Jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty, wierzyciel chcąc przeprowadzić szybką windykację, powinien skierować pozew o zapłatę do sądu. Wobec powyższego, konsekwencją braku reakcji dłużnika na wezwanie do zapłaty jest możliwość wszczęcia postępowania sądowego, którego przedmiotem będzie zapłata oznaczonej sumy zadłużenia, odsetek oraz kosztów postępowania.

Czy warto ściągać długi na własną rękę?

Każde zadłużenie można próbować windykować na własną rękę, bez pomocy profesjonalisty. Niestety, jeżeli dłużnik nie zamierza wywiązać się z zapłaty, samodzielne próby najczęściej kończą się niepowodzeniem. Dodatkowo, postępowanie windykacyjne wymaga od wierzyciela dotrzymywania terminów, stawiennictwa w sądzie, sporządzania kolejnych pism procesowych w odpowiedzi na pisma dłużnika. Nie każdy z wierzycieli ma dostateczną ilość czasu, aby skutecznie prowadzić windykację należności we własnym imieniu. 

Zlecenie adwokatowi windykacji należności jest z całą pewnością skuteczniejszym sposobem ścigania dłużnika. Profesjonalista jest w stanie wykorzystywać wszelkie przepisy prawa windykacyjnego, które pozwalają na dochodzenie zaległych roszczeń. Adwokat posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia postępowania windykacyjnego. Dodatkowo, po zakończeniu postępowania, dłużnik zobowiązany jest zwrócić również koszty procesu, w tym koszty prowadzenia windykacji przez adwokata, a więc kosztów tych ostatecznie nie ponosi wierzyciel. 

Zlecenie windykacji kancelarii prawnej 

Prowadzenie windykacji należności można również zlecić profesjonalnej kancelarii. Zlecenie prowadzenia windykacji należności kancelarii wiąże się z tym, że to adwokat zajmujący się daną sprawą wypełnia wszelkie obowiązki wynikające z prawa windykacyjnego. Reaguje on w odpowiedni sposób, kiedy nie można dłużnikowi doręczyć korespondencji, jak również kiedy jego miejsce pobytu nie jest znane lub gdy dłużnik próbuje wyzbyć się swojego majątku z pokrzywdzeniem Klienta. 

Prowadzenie postępowania przez doświadczoną kancelarię pozwala na skuteczniejszą windykację. Przede wszystkim wierzyciel nie musi poświęcać swojej uwagi oraz czasu na toczące się postępowanie. Nie musi także odpowiadać samodzielnie na pisma i wczytywać się w przepisy prawne. 

W orzeczeniu kończącym postępowanie o zapłatę, dłużnik zostanie obciążony kosztami zastępstwa procesowego adwokata, a zatem koszty zlecenia windykacji kancelarii również zostaną zwrócone wierzycielowi.  

Jakie dokumenty są potrzebne do realizacji zlecenia windykacji?

Podstawowym dokumentem, niezbędnym do windykacji należności, jest dokument potwierdzający zobowiązanie dłużnika do zapłaty. Musi z niego wynikać, kto jest dłużnikiem, do czego się zobowiązał, jak również termin realizacji zobowiązania. Dokumentem takim może być na przykład: faktura, przyjęte zlecenie, umowa zawarta pomiędzy stronami lub weksel. 

Kiedy dochodzimy zapłaty za szkodę wyrządzoną przez czyn niedozwolony np: wypadek komunikacyjny do windykacji należności niezbędne są ponadto: 

 • dokumenty wykazujące wartość szkody (np. opinia rzeczoznawcy),
 • dokumenty wskazujące fakt dopuszczenia się czynu niedozwolonego przez dłużnika (np. notatka policyjna o kolizji drogowej, prawomocne orzeczenie sądowe). 

Podkreślenia wymaga, że większa ilość dokumentów wykazujących fakt powstania zobowiązania, jego wysokość oraz datę wymagalności roszczenia wpływa pozytywnie na sytuację procesową wierzyciela. Dzieje się tak, ponieważ to na wierzycielu ciąży obowiązek wykazania roszczenia oraz jego wysokości. Obszerna dokumentacja ogranicza dłużnikowi możliwość kwestionowania istnienia oraz wysokości zobowiązania. 

Czy warto rozpocząć windykację jak najszybciej?

Skuteczna windykacja cechuje się przede wszystkim szybkością działania. Nie warto jest zwlekać z rozpoczęciem postępowania mającego na celu odzyskanie długu. 

Doświadczenie naszej Kancelarii pokazuje, że windykacja należności jest o wiele skuteczniejsza, kiedy wierzyciel od początku sygnalizuje dłużnikowi konieczność zapłaty, jak również, kiedy postępowania sądowe jest przez nas wszczynane niezwłocznie po upływie terminu do zapłaty. Szybka windykacja realizowana przez profesjonalistę pozwoli uchronić wierzycieli przed przedawnieniem dochodzonych roszczeń, czy wyzbyciem się majątku przez dłużnika, bądź też nagłą zmianą jego sytuacji majątkowej. 

Celem niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do szybkiej windykacji należności, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza „porady prawne online”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze