Umowa deweloperska – Adwokat Kunicka – Wrocław

pomoc prawna umowa deweloperska

Masz w planach nabyć nieruchomość od dewelopera, która dopiero ma zostać wybudowana? Zależy Ci na maksymalnym zabezpieczeniu Twoich interesów? 

W poniższym artykule dowiesz się m.in. czym jest umowa deweloperska, co jest jej przedmiotem, kto jest jej stroną, jakie korzyści i ryzyka dla Stron niesie ze sobą ten rodzaj umowy i dlaczego już na etapie podpisywania umowy, warto skorzystać z pomocy prawnika. 

Czy jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska jest to tzw. umowa nazwana, uregulowana w przepisach ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska). Zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy, na podstawie umowy deweloperskiej, deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę – po zakończeniu inwestycji – prawa własności. Nabywca zobowiązuje się zaś do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Innymi słowy – deweloper zobowiązuje się do tego, aby po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego ustanowić odrębną własność nieruchomości i przenieść ją na nabywcę. Nabywca z kolei zobowiązuje się do zapłaty na rzecz dewelopera, wynagrodzenia z tego tytułu.

Co należy podkreślić – podpisanie umowy deweloperskiej nie czyni z nas właścicieli nieruchomości. 

Prawnik umowa deweloperskapomoc prawna umowa deweloperska

Umowa deweloperska ma za zadanie zabezpieczyć na przyszłość, dokonanie przez strony transakcji sprzedaży. Dlatego też, bezpieczeństwo przyszłej umowy sprzedaży, zależy przede wszystkim  od zapisów zawartych w umowie deweloperskiej.  Dlatego też, przed jej podpisaniem, warto skorzystać z pomocy prawnej. Prawnik umowa deweloperska zadba o należyte zabezpieczenie Twoim interesów. 

Przedmiot umowy deweloperskiej

Przedmiotem umowy deweloperskiej jest przyszły lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Analogicznie – umowa deweloperska nie będzie miała zastosowania, gdy przedmiotem jest lokal niemieszkalny (np. użytkowy) lub budynek niebędący domem jednorodzinnym. 

Z umową deweloperską mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy nieruchomość albo nie jest jeszcze wybudowana albo jest w trakcie budowy.

Gdy nieruchomość już istnieje oraz wydano pozwolenie na użytkowanie, to zawieranie umowy deweloperskiej jest już niepotrzebne. Mówiąc prościej, przedsięwzięcie deweloperskie zostało ukończone. W takiej sytuacji, aby sfinalizować transakcję sprzedaży, należy podpisać umowę sprzedaży, bądź też umowę przedwstępną sprzedaży.

Umowa deweloperska – strony

Stronami umowy są nabywca oraz deweloper. 

Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy deweloperskiej, nabywca jest osobą fizyczną uprawnioną do przeniesienia na nią prawa własności do nieruchomości. Jednocześnie zobowiązuje się on do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. W związku z powyższym nabywcą nie może być osoba prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną.

Z kolei deweloper to przedsiębiorca (w rozumieniu kodeksu cywilnego), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej, zobowiązuje się do ustanowienia prawa własności do nieruchomości i przeniesienia tego prawa na nabywcę (art. 3 pkt 1).

Obowiązki dewelopera i forma zawarcia umowy deweloperskiej

Przed podpisaniem umowy, deweloper powinien dostarczyć nabywcy jej wzór. Co ważne – umowa deweloperska powinna być jednoznaczna, zrozumiała, a także wolna od niedozwolonych postanowień umownych. Dla swej ważności, musi również zawierać  szereg elementów, o których mowa w ustawie deweloperskiej. 

Deweloper powinien także – przed rozpoczęciem sprzedaży – przedstawić nabywcy sporządzony prospekt informacyjny.

Umowę deweloperską zawiera się w formie aktu notarialnego. Taka forma zapewnia nabywcy, roszczenie o przeniesienie prawa własności, które jest ujawniane w księdze wieczystej. 

Prawnik umowa deweloperska

Analizując wszystkie powyższe aspekty, mając na uwadze wagę oraz złożoność umowy deweloperskiej, warto – przed podpisaniem – zlecić jej analizę prawną. 

Prawnik umowa deweloperska, pomoże przede wszystkim w prowadzeniu z deweloperem negocjacji, tak aby umowa maksymalnie zabezpieczała interesy nabywcy. Prawnik umowa deweloperska wyjaśni również niejasności i niebezpieczeństwa dla nabywcy, a także wszelkie wątpliwości oraz znaczenie prawne zawiłych postanowień umowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze umowy deweloperskiej, to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza „porady prawne online”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze