Upadłość konsumencka – pytania i odpowiedzi

Kancelaria Adwokacka Jelenia Góra

Złożenie wniosku o upadłość

Upadłość konsumencka i jej ogłoszenie powinno być ostatecznością. Dlatego też, przed złożeniem wniosku warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata,  który przeanalizuje Twoją sytuację i oceni czy wykorzystałeś wszelkie możliwe sposoby, by uporać się z  zadłużeniem. 

Kancelaria oferuje dłużnikom pomoc prawną również na etapie rozmów z wierzycielami, zawarcia ugody oraz negocjacji jej warunków. 

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania naszych Klientów, związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, w odniesieniu do poszczególnych etapów postępowania. 

Upadłości konsumencka – kto może złożyć wniosek?

Każdy konsument który  jest dłużnikiem może wystąpić z wnioskiem. Warto zwrócić uwagę, iż w niektórych sytuacjach wniosek może być również złożony przez samego wierzyciela. 

Od 24 marca 2020 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć również przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą ogłosić upadłość na zasadach analogicznych jak konsumenci.

Czy jeśli pozostaję w związku małżeńskim mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości wspólnie z małżonkiem?

Brak jest uregulowań pozwalających na wspólne złożenie wniosku z małżonkiem. Konieczne jest zatem złożenie dwóch niezależnych od siebie wniosków. 

Upadłość konsumencka – Ile kosztuje złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości ?

Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Sądu do którego składamy wniosek. 

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? 

Zgodnie z art. 18 ustawy prawo upadłościowe, sprawy o ogłoszenie upadłości rozpatrywane są przez sądy upadłościowe. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy –  sąd gospodarczy.

Na mocy art. 19 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe „Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika”.

Natomiast ust. 1c  powyższego artykułu stanowi, że: „W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby”.

Upraszczając, głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym. Drugim elementem jest rozpoznawalność dla osób trzecich.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu, w okręgu którego posiada  miejsce zwykłego pobytu. W praktyce jest to więc miejsce, w którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zwykłego pobytu albo siedziby?

W opisanej sytuacji właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. Miejsce położenia majątku dłużnika, ma znaczenie wyłącznie w przypadku,  gdy żaden z powyższych sposób nie pozwolił na ustalenie właściwego sądu.

Czy upadłość konsumencka jest możliwa jeśli mam jednego wierzyciela i nie posiadam majątku?

Możliwość złożenie wniosku nie jest uzależniona od ilości wierzycieli. W praktyce oznacza to, że nawet gdy masz jednego wierzyciela możesz ogłosić upadłość konsumencką

Brak jest również limitu kwotowego, od którego zależy możliwość złożenia wniosku. Należy jednak pamiętać, że co do zasady upadły musi pokryć koszty postępowania upadłościowego. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach koszty te mogą być zaliczone na rachunek Skarbu Państwa. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze upadłości konsumenckiej to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze