Odszkodowania powypadkowe – Jak uzyskać zadośćuczynienie po wypadku?

Zadośćuczynienie po wypadku

Z tego artykułu dowiesz się, w jakich przypadkach poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie oraz jakie są zasady określania wysokości odszkodowania. W treści wskazano również przykłady dokumentów niezbędnych do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia adekwatnego do poniesionej szkody oraz doznanej krzywdy. 

Do zapłaty odszkodowania powypadkowego zobowiązana jest osoba, która ponosi winę za spowodowanie wypadku. Mówiąc inaczej, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w majątku poszkodowanego. 

Pierwszym krokiem do ubiegania się przez poszkodowanego zapłaty odszkodowania powypadkowego oraz zadośćuczynienia jest skierowanie do sprawcy wezwania do zapłaty oznaczonej kwoty. Wezwanie do zapłaty musi wskazywać konkretną kwotę na jaką wyceniamy naszą szkodę lub krzywdę. 

W przypadku gdy sprawca dobrowolnie nie zapłaci, konieczne jest sporządzenie pozwu o zapłatę. Oprócz wskazania kwoty naszego żądania, w pozwie należy wykazać powstanie szkody z winy sprawcy oraz związek przyczynowy pomiędzy działaniem sprawcy, a powstałą szkodą lub krzywdą. 

W przypadku dochodzenia roszczeń o zapłatę odszkodowania powypadkowego lub zadośćuczynienia po wypadku, warto najpierw skonsultować sprawę z doświadczonym adwokatem. Fachowa konsultacja pozwoli na dokładne określenie wysokości żądania, a poszkodowany otrzyma informacje o tym jak ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe, zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu lub zadośćuczynienie po wypadku za doznane krzywdy. Adwokat oceni również zgromadzone dowody, wskaże możliwe rozwiązania sprawy oraz zbada, czy roszczenie nie jest przedawnione. 

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie? 

O odszkodowanie można ubiegać się w każdym przypadku, kiedy działanie sprawcy wyrządziło szkodę poszkodowanemu, a pomiędzy działaniem a szkodą zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Innymi słowy, powstała szkoda musi być w ścisłym związku z działaniem lub zaniechaniem sprawcy. To czyny sprawcy muszą doprowadzić do powstania szkody, aby był on za nią odpowiedzialny w całości.  

W kodeksie postępowania cywilnego ustawodawca przewidział, że o odszkodowanie możemy ubiegać się w okresie trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W przypadku, kiedy szkoda spowodowana jest zbrodnią lub występkiem (np. kiedy kolizję drogową spowodował kierowca pozostający w stanie nietrzeźwości), można wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie powypadkowe w terminie 20 lat od dnia zdarzenia. Natomiast w przypadku szkody na osobie, przedawnienie roszczeń nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, kiedy osoba dowiedziała się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Kiedy szkoda dotyczy małoletniego, okres przedawnienia nie może się skończyć wcześniej, niż na 2 lata po ukończeniu pełnoletniości przez małoletniego.  

Po upływie wskazanych terminów roszczenie poszkodowanego ulegnie przedawnieniu. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie wcześniejsze podjęcie (w czasie biegu terminu przedawnienia) czynności polegających na przerwaniu biegu terminu przedawnienia np.: poprzez skierowanie sprawy do mediacji. 

Zadośćuczynienie po wypadku

Odszkodowanie należne po śmierci członka rodziny 

W przypadku, gdy na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanego działaniem sprawcy poszkodowany umrze, najbliższa rodzina zmarłego uprawniona jest do żądania odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy. 

Odszkodowanie jest zasądzane, kiedy wskutek śmierci poszkodowanego doszło do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej rodziny zmarłego. Oznacza to, że wskutek zgonu poszkodowanego dochodzi do obniżenia majątku i dochodów wśród najbliższych członków rodziny zmarłego. Dzieje się tak m.in. gdy ma miejsce obniżenie zdolności zarobkowych spowodowanych odczuwanym osamotnieniem, depresją, czy stresem po śmierci osoby najbliższej. Wysokość ww. odszkodowania powinna być uzasadniona okolicznościami towarzyszącymi danej sprawie, dlatego nie jest możliwe określenie z góry kwoty o jaką można się ubiegać. Wedle teoretyków prawa, wysokość odszkodowania powinna być określona wedle zdrowego rozsądku i względów słuszności. Warto dodać, że kwota oznaczana jest indywidualnie w każdej ze spraw, z uwzględnieniem straty powstałej po stronie osób najbliższych poszkodowanemu i przeżyć, jakie towarzyszyły tym osobom po śmierci poszkodowanego.

Sprawca powinien również zwrócić rodzinie koszty leczenia zmarłego oraz jego pogrzebu. Dodatkowo, jeżeli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, osoba uprawniona do otrzymywania alimentów może żądać od sprawcy renty odpowiadającej jej potrzebom. Podobnie w przypadku kiedy zmarły dobrowolnie i stale utrzymywał inne osoby, mogą one wystąpić przeciwko sprawcy z roszczeniem o rentę. 

Istotne jest również to, że rodzina zmarłego poszkodowanego może dochodzić od sprawcy zapłaty zadośćuczynienia. Wedle ustawodawcy, zadośćuczynienie ma być częściową rekompensatą za krzywdy, jakie rodzina doznała wskutek śmierci osoby najbliższej. 

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu 

W przypadku, kiedy poszkodowany doznał bezpośredniej szkody, sąd może mu również przyznać zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Potocznie wskazuje się, że zadośćuczynienie jest wypłacane za uszczerbek na zdrowiu, jaki odniósł poszkodowany. Co do zasady, kwota przyznanego świadczenia powinna rekompensować krzywdy, jakich poszkodowany doznał wskutek odniesionych obrażeń. 

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu bierze się pod uwagę przede wszystkim rodzaj oraz charakter cierpień fizycznych i psychicznych jakich doznał poszkodowany. Sąd ma na uwadze również, jakie ograniczenia w funkcjonowaniu poszkodowanego spowodowały odniesione obrażenia. 

Jak ubiegać się o wyższe odszkodowanie powypadkowe?

Jeżeli odszkodowanie wypłacane było z ubezpieczenia OC sprawcy, co jest powszechne w przypadku odszkodowań powypadkowych i zadośćuczynienia po wypadku i nie zgadzamy się z jego wysokością, należy złożyć reklamację od pierwotnej decyzji ubezpieczyciela. Gdy ubezpieczyciel podtrzyma swoją decyzję, aby ubiegać się o wyższe odszkodowanie konieczne jest wezwanie ubezpieczyciela do zapłaty żądanej przez nas sumy odszkodowania. Brak reakcji ubezpieczyciela spowoduje konieczność wszczęcia postępowania cywilnego i dalszego dochodzenia swoich roszczeń w procesie sądowym. 

Przed zainicjowaniem postępowania warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem celem uzyskania informacji w jaki sposób ubiegać się o wyższe odszkodowanie. Postępowania przeciwko ubezpieczycielom są długotrwałe i wymagające, dlatego warto zlecić prowadzenie tego typu sprawy profesjonaliście. 

Do dokonania rzetelnej analizy sprawy, warto zgromadzić m.in.: 

  • dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzenia powodującego szkodę (np. notatkę policyjną, wyrok sądu, zapis wideo z uwidocznionym momentem powstania szkody),
  • dane dotyczące sprawcy zdarzenia, osoby zobowiązanej do naprawienia szkody i krzywdy (m.in. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, dane teleadresowe, ewentualnie numer polisy ubezpieczeniowej),
  • dokumentację mogącą potwierdzić wysokość powstałej szkody (np. rachunki, faktury, prywatne opinie rzeczoznawców, dokumentację medyczną, dokumentację zdjęciową bezpośrednio po zdarzeniu). 

Całość ww. materiałów posłuży do oceny możliwości procesowych poszkodowanego, jak również pozwoli na wykazanie osoby zobowiązanej do naprawienia szkody, przebiegu zdarzenia oraz  wysokości szkody lub krzywdy. 

Celem niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do uzyskania odszkodowania powypadkowego, zadośćuczynienia po wypadku lub zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza „porady prawne online”.

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze