Czy wysyłanie nagich zdjęć lub filmów jest karalne?

Czy wysyłanie nagich zdjęć lub filmów jest karalne

W dzisiejszych czasach, gdy technologia rozwija się w zawrotnym tempie, a komunikacja w sieci staje się coraz bardziej powszechna, wiele osób zastanawia się nad konsekwencjami powstałymi z wysyłania nagich zdjęć lub filmów. Zjawisko to budzi liczne pytania i wątpliwości, zwłaszcza dotyczące aspektów prawnych. Czy wysyłanie nagich zdjęć jest karalne? Wysyłanie nagich zdjęć paragraf? Jakie konsekwencje mogą spotkać osoby, które dopuszczą się takich zachowań? W dzisiejszym artykule przyjrzymy się obowiązującym przepisom prawnym oraz odpowiedzialności karnej, która może wynikać z tego typu zachowań.

Spis treści

Na czym polega przestępstwo publikowania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody
Konsekwencje wysyłania nagich zdjęć

Rozpowszechnianie nagich zdjęć byłego partnera (żony, męża)
Przerabianie zdjęć na nagie
Szantażowanie nagimi zdjęciami
– Czy wysyłanie nagich zdjęć to molestowanie
Pomoc adwokata

Na czym polega przestępstwo publikowania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody

Wysyłanie nagich zdjęć lub filmów między dorosłymi, za  zgodą obojga z nich, zazwyczaj nie stanowi przestępstwa. Kluczowym elementem jest więc zgoda obu stron. Jeżeli obie osoby wyraziły świadomą i dobrowolną zgodę na wymianę prywatnych materiałów o treści erotycznej,  to nie ma podstaw do uruchomienia procedur prawnych. 

Czy wysyłanie nagich zdjęć jest karalne? Zgodnie z przepisami prawa, takie działania mogą być karalne w zależności od okoliczności i kontekstu.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy wysyłanie nagich zdjęć w internecie ma miejsce bez zgody drugiej osoby. Przesyłanie, udostępnianie lub publikowanie nagich zdjęć lub filmów bez zgody osoby na nich przedstawionej to poważne naruszenie prawa. Kluczowym elementem jest tu brak zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany, co stanowi podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby publikującej takie materiały.

W polskim prawie publikowanie zdjęć bez zgody może być kwalifikowane m.in. jako:

  • przestępstwo określone w artykule 191a Kodeksu karnego dotyczy naruszenia prywatności poprzez utrwalanie przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu oraz poprzez rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody.
  • naruszenie prywatności (art. 267 Kodeksu karnego) – za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
  • rozpowszechnianie pornografii bez zgody osoby przedstawionej na materiałach (art. 202 Kodeksu karnego), 
  • prześladowanie (stalking) – w przypadku, gdy przesyłanie materiałów jest częścią uporczywego nękania (art. 190a Kodeksu karnego), za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Konsekwencje wysyłania nagich zdjęć

Wysyłanie nagich zdjęć paragraf. Najczęściej kwalifikacja prawna takiego działania dotyczy przestępstwa utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody. Zgodnie z powołanym wyżej artykułem 191a Kodeksu karnego, utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Czyn karalny obejmuje zarówno osoby, które wykonują zdjęcia przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, jak i te, które rozpowszechniają taki materiał bez zgody osoby przedstawionej. Oznacza to, że nawet jeśli zdjęcie zostało wysłane dobrowolnie, jego dalsze rozpowszechnianie bez zgody jest nielegalne.

Warto pamiętać, że wysyłanie takich zdjęć bez zgody może również prowadzić do oskarżeń o molestowanie.

Poza konsekwencjami prawnymi, wysyłanie nagich zdjęć może prowadzić do poważnych problemów osobistych i emocjonalnych typu: utrata prywatności, szantaż, problemy w życiu osobistym i zawodowym. Aby chronić siebie i swoje prawa, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Nie ryzykuj swojej prywatności i reputacji. Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony prywatności i praw osobistych.

Rozpowszechnianie nagich zdjęć byłego partnera (żony, męża)

Rozpowszechnianie nagich zdjęć byłego partnera bez jego zgody, bywa określane jako 

revenge porn„. Publikowanie zdjęć bez zgody kodeks karny określa jako poważne naruszenie prawa, które może prowadzić do opisanej w poprzednim fragmencie, odpowiedzialności karnej.

Nasi Klienci często zadają pytanie jakie kroki podjąć gdy padliśmy ofiarą przestępstwa? 

  • kontakt z prawnikiem – jeśli padłeś ofiarą rozpowszechniania nagich zdjęć przez byłego partnera, natychmiast skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże Ci zrozumieć swoje prawa i podjąć niezbędne kroki prawne, 
  • zbierz dowody i zabezpiecz je –  zgromadź wszystkie dowody, które mogą potwierdzić rozpowszechnienie zdjęć (zrzuty ekranu, wiadomości tekstowe itp). Nie zapomnij o właściwym zabezpieczeniu dowodów. Utwórz dodatkową kopię,  
  • zgłoś sprawę na Policję – do wszczęcia sprawy i pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności, niezbędne jest odebranie od ofiary wniosku o ściganie sprawcy, 
  • skorzystaj z pomocy psychologa – skorzystanie z pomocy psychologa nie oznacza słabości, ale odwagę i troskę o własne zdrowie emocjonalne.

Przerabianie zdjęć na nagie

Przerabianie zdjęć na nagie, to kolejne poważne naruszenie prawa, które łamie granice akceptowalnego zachowania w sieci i w społeczności. Sprawca wówczas podejmuje działania mające na celu zmodyfikowane obrazu lub filmu, aby przedstawić osobę z wykorzystaniem aspektów seksualnych.  

Każda osoba ma prawo do poszanowania swojej prywatności oraz ochrony swojego wizerunku przed nieuprawnionym wykorzystaniem, stąd w prawie cywilnym odpowiednikiem będą przepisy dotyczące naruszenia dóbr osobistych osoby przedstawionej na zdjęciu. W ramach tych przepisów, ofiara może dodatkowo żądać zadośćuczynienia za doznane krzywdy oraz podjęcia działań zmierzających do usunięcia lub zablokowania dalszego przerabiania zdjęć na nagie. Poszkodowany ma prawo do publicznych przeprosin od osoby naruszającej jego prawa.

Osoba, której zdjęcie zostało przerobione, ma prawo do ochrony swoich praw i może dochodzić swoich roszczeń w sądzie również na gruncie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i prawa autorskiego.

Szantażowanie nagimi zdjęciami

Szantażowanie nagimi zdjęciami w zamian za zapłatę określonej kwoty to podstępna forma przemocy psychicznej, która ma na celu zastraszenie i zmuszenie ofiary do działania wbrew jej woli. Takie działanie stanowi wyraźne naruszenie godności i prywatności jednostki, a także jest surowo karane. 

Zgodnie z treścią art. 191 § 1 kodeksu karnego Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jaki widać, za przestępstwo zmuszenia groźbą do wpłaty pieniędzy za zaniechanie upublicznienia kompromitujących zdjęć, grozić może kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Każdy przypadek szantażowania nagimi zdjęciami powinien być traktowany z najwyższą powagą i zgłaszany odpowiednim organom ścigania. Osoba dopuszczająca się takiego przestępstwa powinny ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Warto także pamiętać, że ofiary takiego szantażu nie powinny się bać zgłaszać tego rodzaju działań i szukać pomocy. Istnieją organizacje oraz specjaliści, którzy są gotowi udzielić wsparcia i pomocy w tak trudnej sytuacji.

Czy wysyłanie nagich zdjęć to molestowanie

We wcześniejszym fragmencie odpowiedzieliśmy na pytanie czy wysyłanie nagich zdjęć to przestępstwo – wysyłanie nagich zdjęć paragraf. 

W mediach ostatnimi czasy głośno jest o zjawisku tzw. cyberflashingu, które polega na niechcianym wysyłaniu nagich zdjęć lub treści o charakterze seksualnym za pośrednictwem Internetu lub wiadomości SMS, czy też komunikatorów internetowych. 

Cyberflashing  jest wyjątkowo uciążliwy dla ofiar, które mogą czuć się zastraszane i narażone na stres emocjonalny. Nierzadko prowadzi do traumatycznych przeżyć, często powoduje stany lękowe, depresję, czy zaburzenia snu. Dlatego też, w  niektórych krajach – głównie USA i Wielka Brytania – cyberflashing jest traktowany jako przestępstwo, a osoby dopuszczające się tego czynu, podlegają odpowiedzialności karnej. 

W polskim ustawodawstwie brak jest odpowiednika cyberflashingu, choć w niektórych przypadkach wysyłanie nagich zdjęć bez zgody odbiorcy może być kwalifikowane jako forma molestowania seksualnego, zwłaszcza gdy osoba, która otrzymuje te zdjęcia, nie wyraziła na nie zgody lub jest to dla niej niepożądane. Ponadto takie zachowanie może być traktowane jako naruszenie dóbr osobistych, szczególnie w kontekście naruszenia nietykalności psychicznej i godności osobistej.  Zgodnie bowiem z treścią art. 24 kodeksu cywilnego, każdy człowiek ma prawo do ochrony swojej godności osobistej, a naruszenie tego prawa uprawnia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Obecnie podejmowane są działania w celu walki z cyberflashingiem, które koncentrują się na edukacji na temat bezpieczeństwa w sieci oraz promowaniu wiedzy o konsekwencjach prawnych takich zachowań. Istnieją także organizacje pozarządowe i instytucje, które oferują wsparcie i pomoc dla ofiar cyberprzemocy.

Pomoc adwokata

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, gdzie ktoś nielegalnie rozpowszechnił twoje intymne zdjęcia lub filmy, nie wahaj się szukać pomocy prawnej. Skorzystanie z usług adwokata i walcz o swoje prawa i zapewnienie sprawiedliwości. 

+48 661 254 264
kancelaria@adwokat-kunicka.pl


Nasza Kancelaria z Jeleniej Góry udzieli Ci niezbędnego wsparcia i pomoże w zgłoszeniu przestępstwa, zabezpieczeniu dowodów oraz reprezentacji w postępowaniu sądowym. Zachęcamy do kontaktu, abyśmy mogli omówić twoją sytuację i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla ciebie. Nie musisz walczyć z tym sam.

Edukacja

Podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze