Dozór elektroniczny – Adwokat Kunicka – Wrocław

dozór elektroniczny

Czym jest dozór elektroniczny? 

dozór elektroniczny

Zgodnie z art. 43b §1 kodeksu karnego wykonawczego, dozór elektroniczny to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Pełni funkcję zbliżoną do elektronicznego monitoringu osoby.

System dozoru elektronicznego – jak działa?

Dozór elektroniczny, zwany również „bransoletą” lub też „obrożą”, daje skazanemu możliwość odbycia kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Skazany zyskuje więc szansę nieizolacyjnego wykonania kary, w miejscu swojego pobytu.

Warunki dozoru elektronicznego – jakie należy spełnić?

Skazany na karę pozbawienia wolności, musi łącznie spełnić następujące warunki:

 1. wymiar kary orzeczonej wobec skazanego nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a kara nie może być orzeczona w warunkach multirecydywy, o której mowa w art. 64 § 2 kodeksu karnego,
 2. odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary,
 3. posiadać miejsce stałego pobytu,
 4. posiadać zgodę osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących ze skazanym,
 5. posiadać warunków technicznych w miejscu zamieszkania skazanego – zasięg sieci i sygnał urządzenia dozorującego. 

Aby móc udzielić skazanemu zezwolenia, wszystkie powyższe warunki dozoru elektronicznego muszą zostać spełnione. 

Wymienione zasady mają również zastosowanie do skazanego w przypadku orzeczenia kilku kar pozbawienia wolności. Należy jednak pamiętać, że ich suma nie może przekroczyć jednego roku i 6 miesięcy.

WAŻNE!

Na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, od końca marca 2020 r., większa liczba skazanych może ubiegać się o dozór elektroniczny! Podwyższeniu uległa górna granica kary lub sumy kar pozbawienia wolności z jednego roku do jednego roku i 6 miesięcy. Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że dzięki temu rozwiązaniu liczba więźniów odbywających kary w Systemie Dozoru Elektronicznego podwoi się. Powyższą zmianę należy ocenić pozytywnie jako istotnie ograniczającą zagrożenie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w jednostkach penitencjarnych.

Kto może złożyć wniosek o dozór elektroniczny? 

Osobami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem są:

 1. skazany,
 2. obrońca skazanego, 
 3. prokurator, 
 4. sądowy kurator zawodowy, 
 5. Dyrektor Zakładu Karnego. 

Kiedy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o dozór elektroniczny możesz złożyć po uprawomocnieniu się wyroku. Odpowiedź na pytanie kiedy złożyć wniosek o dozór elektroniczny zależy od etapu sprawy. Ogólna zasada jest taka, im szybciej, tym lepiej, ponieważ samo złożenie wniosku nie wstrzymuje wykonania kary.

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś wezwania do odbycia kary, wniosek o dozór elektroniczny możesz złożyć niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku. Nie musisz oczekiwać na wezwanie.

Wniosek o dozór możesz także złożyć po otrzymaniu wezwania do zakładu karnego. Skorzystaj z pomocy adwokata od spraw karnych, który zadba o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.

Pobyt w zakładzie karnym nie wyklucza możliwości złożenia wniosku. Mówiąc inaczej taki wniosek możesz złożyć również wtedy gdy już przebywasz w zakładzie karnym.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Oprócz wymienionej już zgody osób pełnoletnich, wniosek o dozór elektroniczny należy odpowiednio uzasadnić, tak aby przekonać Sąd, że skazany zasługuje na dobrodziejstwo odbycia kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych. Dlatego też, przed złożeniem wniosku skontaktuj się adwokatem, który udzieli Ci fachowej pomocy prawnej.

Wniosek o dozór elektroniczny – opłaty jakie się ponosi?

Wniosek o dozór elektroniczny nie podlega opłacie sądowej. Nie tylko brak jest opłaty od wniosku o dozór elektroniczny. W toku sprawy nie ponosisz również żadnych innych dodatkowych kosztów.

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Sądem właściwym jest sąd penitencjarny, w okręgu którym skazany przebywa. Reguła ta ma zastosowanie zarówno do skazanych, którzy już przebywają w Zakładzie Karnym, jak i do skazanych, którzy jeszcze nie rozpoczęli wykonywania kary.

Dla przykładu, jeżeli skazany przebywa w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, wniosek należy złożyć do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Korzyści z odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego

W ramach dozoru elektronicznego skazany:

 1. nie musi przebywać w zakładzie karnym, 
 2. może przebywać w swoim mieszkaniu/ domu wspólnie z bliskimi z założoną opaską elektroniczną, 
 3. może w wyznaczonych godzinach oddalać się z miejsca pobytu celem zrobienia zakupów, pójścia do pracy, modlitwy, korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Podsumowując, dozór elektroniczny stanowi szansę na odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych, nie tylko dla osób które zostały skazane i oczekuję na wezwanie do zakładu karnego. To możliwość wykonania kary również dla osób, które już przebywają w więzieniu i spełniają warunki, aby resztę kary odbyć w miejscu swojego dotychczasowego pobytu. 

Dozór elektroniczny a praca

Zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego można łączyć z pracą zarobkową. Skazany we wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie kary w systemie SDE wskazuje przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których jego oddalenie się z miejsca stałego pobytu jest niezbędne i konieczne – np. do świadczenia pracy, zakupów itp.

Jeśli sąd rozpoznający sprawę przychyli się do wniosku, w postanowieniu wskaże w jakich godzinach i w jakich dniach tygodnia skazany może przebywać poza miejscem stałego pobytu i wykonywać pracę.

Dozór elektroniczny a praca zmianowa

Dozór elektroniczny nie koliduje z pracą zmianową. Jednak należy pamiętać, że nie możesz oddalić się z miejsca stałego pobytu na dłużej niż 12 godzin dziennie.

Skontaktuj się z nami

Podsumowując, dozór elektroniczny stanowi szansę na odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych, nie tylko dla osób które zostały skazane i oczekuję na wezwanie do zakładu karnego. To możliwość wykonania kary również dla osób, które już przebywają w więzieniu i spełniają warunki, aby resztę kary odbyć w miejscu swojego dotychczasowego pobytu. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze dozoru elektronicznego to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze