Jak prawidłowo sporządzić wniosek do sądu o dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny jest dla wielu osób szansą na uniknięcie pobytu w jednostce penitencjarnej. Jest to forma wykonywania kary pozbawienia wolności, która zakłada, że skazany pozostaje w miejscu zamieszkania, a jedynie okresowo opuszcza miejsce zamieszkania celem udania się do pracy, czy też na zakupy. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy w jaki sposób należy sporządzić wniosek o dozór elektroniczny, gdzie go złożyć oraz opiszemy jak przebiega sprawa o dozór elektroniczny i ile trwa rozpatrzenie wniosku. Podpowiemy także w jaki sposób złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.

Wniosek o dozór elektroniczny należy sporządzić w formie pisemnej. Nie wymaga on żadnej opłaty. Z treści wniosku musi wynikać m.in:

 • jaka kara pozbawienia wolności ma zostać wykonana w systemie dozoru elektronicznego, 
 • który sąd orzekł karę pozbawienia wolności,
 • w jakim miejscu skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • czy jakiekolwiek inne osoby pełnoletnie zamieszkują wraz ze skazanym w tym miejscu. 

Jeżeli zamieszkują, to koniecznie należy od nich uzyskać pisemną zgodę na to, aby skazany mógł odbywać w tym miejscu karę pozbawienia wolności. Istotne jest również to, że zgodę muszą wyrazić wszystkie osoby pełnoletnie. Sprzeciw choć jednej osoby sprawi, że w tym miejscu skazany nie będzie mógł odbyć kary w systemie dozoru elektronicznego. 

Prawidłowo sporządzony wniosek o dozór elektroniczny musi zawierać także dane skazanego takie jak m.in. imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia. We wniosku tym należy również wskazać dane kontaktowe do osób pełnoletnich, które zamieszkują miejsce, w którym kara ma być odbywana. Numery telefonu będą służyły do tego, aby organ nadzorujący wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego umówił się na wizytę celem sprawdzenia warunków technicznych. Konieczne jest bowiem, aby w miejscu tym był zasięg telefonii komórkowej, jak również stały dostęp do energii elektrycznej. 

Kto może napisać wniosek o dozór elektroniczny? 

Co do zasady, z wnioskiem o dozór elektroniczny może wystąpić: 

 • skazany,
 • obrońca skazanego, 
 • prokurator, 
 • kurator sądowy, 
 • dyrektor zakładu karnego, w którym skazany odbywa karę pozbawienia wolności. 

Dodać należy także, że niezwykle rzadko zdarza się, aby z wnioskiem takim występował prokurator, kurator sądowy lub dyrektor zakładu karnego. Zazwyczaj wnioski sporządzane są przez obrońcę skazanego, a czasem osobiście przez skazanego. 

Jednakże inną rzeczą jest skierowanie takiego wniosku, a inną samo napisanie wniosku o dozór elektroniczny.

Dobry wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z pewnością sporządzi adwokat od prawa karnego. Ma on bowiem wiedzę teoretyczną o systemie dozoru elektronicznego, ale przede wszystkim ma on wiedzę praktyczną. Pozwala to na sprawniejsze przeprowadzenie postępowania, jak również na podniesienie we wniosku wszystkich okoliczności, jakie potem będzie rozważał i oceniał sąd. 

Jakie warunki należy spełnić, aby móc złożyć wniosek? 

Ustawodawca określił warunki dla udzielenia zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego w art. 42 la k.k.w. Wskazano tam, że wobec skazanego muszą zostać spełnione następujące warunki: 

 • wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku i 6 miesięcy,
 • osoba nie jest tzw. „recydywistą” skazanym za podobny czyn, 
 • odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające do osiągnięcia celów kary,
 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • w miejscu odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego spełnione są konieczne warunki techniczne do montażu urządzenia.

Jak uzasadnić wniosek o dozór elektroniczny? 

Uzasadnienie wniosku powinno zostać stworzone w oparciu o przesłanki, jakie skazany musi spełnić, aby uzyskać zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Innymi słowy, w uzasadnieniu należy wskazać, że wszelkie te warunki zostały spełnione oraz szeroko je opisać. Szczególną uwagę należy przyłożyć do wykazania, że cele kary zostaną osiągnięte przez odbycie kary w warunkach wolnościowych. 

W uzasadnieniu wniosku o dozór elektroniczny warto także wskazać i opisać sytuację życiową skazanego. Trzeba zaznaczyć tam czy skazany pracuje lub przed osadzeniem pracował, a jeżeli tak to, gdzie i na jakich warunkach. Wspomnieć należy, o tym czy skazany posiada jakieś osoby na utrzymaniu. Jeżeli w wyroku skazującym orzeczono wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody, warto nadmienić czy szkoda została naprawiona. 

Z kolei jeżeli skazany odbywa już karę pozbawienia wolności, można opisać jego zachowanie podczas wykonywania tej kary. Należy podkreślić, że przestrzega regulaminu, otrzymuje nagrody itp. 

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny? 

Wiele osób zgłasza się do naszej Kancelarii z pytaniem, gdzie złożyć wniosek o dozór elektroniczny? Zgodnie z art. 43e k.k.w. wniosek o dozór należy złożyć do sądu penitencjarnego w okręgu, w którym skazany przebywa lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

Innymi słowy, jeżeli skazany nie wykonuje jeszcze kary pozbawienia wolności to wniosek o dozór składa się w sądzie okręgowym, w którym skazany mieszka i na co dzień funkcjonuje. Jeżeli skazany już odbywa karę to wniosek powinien być złożony do sądu okręgowego w okręgu w którym mieści się zakład karny. 

Ważne, że jeżeli po złożeniu wniosku skazany zmieni miejsce stałego pobytu lub miejsce wykonywania kary, to może dojść do zmiany właściwości sądu, który będzie wniosek rozpoznawał. Taka sytuacja wpłynie w sposób oczywisty na przedłużenie postępowania, ponieważ wniosek będzie musiał trafić do sądu właściwego. 

Co należy dołączyć do wniosku o dozór elektroniczny? 

Przede wszystkim do wniosku o dozór należy dołączyć oświadczenie osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym, w którym wyrażają oni zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Należy także przedstawić dokumenty, które będą potwierdzały okoliczności wymienione w uzasadnieniu wniosku. Jeżeli w piśmie piszemy, że skazany pracuje, to warto dołączyć umowę o pracę, umowę zlecenie oraz opinię o pracowniku od pracodawcy. Natomiast, jeżeli wskazujemy, że skazany był zobowiązany do naprawienia szkody i szkodę tę naprawił, to warto dołączyć dokument potwierdzający naprawienie szkody taki jak np. potwierdzenie przelewu. 

Do wniosku można dołączyć także dokumentację medyczną skazanego, jeżeli cierpi on na jakieś choroby, które utrudniają odbycie kary w warunkach izolacyjnych. Jeżeli skazany sprawuje opiekę nad chorą osobą najbliższą, to także aktualną dokumentację medyczną tej osoby.

Z kolei jeżeli skazany już odbywa karę pozbawienia wolności, to sąd zwróci się do jednostki penitencjarnej o sporządzenie opinii o skazanym. Będzie ona stanowiła podstawę do ustalenia zachowania skazanego w trakcie odbywania kary. 

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny 

W artykule 9 §4 k.k.w. ustawodawca przewidział, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może wstrzymać wykonanie kary pozbawienia wolności. Jest to uprawnienie, a nie obowiązek sądu. Dlatego też, samo złożenie wniosku o dozór nie wstrzymuje wykonania orzeczonej  kary pozbawienia wolności. Wymagana jest inicjatywa strony w tym kierunku. 

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny, warto złożyć na samym początku sprawy. Omawiane, dwa wnioski zawrzeć w jednym piśmie. Ważne jednak, aby uzasadnić potrzebę wstrzymania kary, aby sąd nabrał przekonania, że w danej sprawie konieczne jest jej wstrzymanie. 

Dodać należy, że wstrzymanie wykonania kary jest o tyle korzystne dla skazanego, że nie musi się on obawiać, że w każdej chwili może zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony do zakładu karnego do odbycia kary pozbawienia wolności. Wstrzymanie wykonania kary zapewnia spokój psychiczny do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Ile trwa decyzja dotycząca dozoru elektronicznego? 

Co do zasady, czas oczekiwania na wokandę o dozór elektroniczny uzależniony jest od ilości spraw w danym sądzie. Nasze doświadczenie pokazuje, że na pierwszy termin w sprawie o dozór elektroniczny czeka się od 6 tygodni do około 3 miesięcy.

Samo posiedzenie w przedmiocie dozoru elektronicznego trwa zazwyczaj nie dłużej niż 30 minut, choć bywa tak, że postępowanie nie kończy się na jednym terminie, a sąd odracza posiedzenie i wyznacza kolejny termin. 

Dodać należy także, że w przypadku nieudzielenia zgody na wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego, możliwe jest zaskarżenie  postanowienia do sądu odwoławczego. Na złożenie zażalenia mamy 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia. Odwołanie składamy  do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Sąd odwoławczy przekazuje akta sprawy wraz z naszym zażaleniem do sądu odwoławczego. Sprawa powinna być rozpoznana w terminie 7 dni, jednak zazwyczaj na rozpoznanie zażalenia czeka się około 3-4 tygodni i również jest to uzależnione od ilości spraw w danym sądzie.

Dlatego też, na pytanie, ile trwa rozpatrzenie wniosku o dozór nie można odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Uzależnione jest to od wielu czynników i może trwać nawet kilka miesięcy. Jeżeli zależy nam na czasie, warto udać się do adwokata od spraw karnych. Pomoże on w sprawniejszym rozpoznaniu wniosku, w razie potrzeby wystosuje także wniosek o przyspieszenie rozpoznania danej sprawy. Dodatkowo udział adwokata gwarantuje, że unikniemy konieczności uzupełnienia wniosku z uwagi na jego braki formalne, co w sposób oczywisty wpłynie pozytywnie na szybkie rozpoznanie sprawy. 

Kto nie dostanie zgody na dozór elektroniczny?

Z pewnością zgody na dozór nie dostanie osoba, wobec której zapadł wyrok z karą przekraczającą jeden rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Podobnie osoba, która została skazana w warunkach recydywy opisanej w art. 64 §2 k.k. również nie otrzyma zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Niemożliwe jest także pozytywne rozstrzygnięcie, jeżeli nie ma warunków technicznych do podłączenia koniecznych urządzeń. 

Znacznie utrudnione jest pozytywne zakończenie postępowania o dozór elektroniczny, jeżeli osoba ma orzeczoną karę pozbawienia wolności w górnych granicach lub kiedy wcześniej była już kara. 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sporządzeniu wniosku o dozór elektroniczny lub zażalenia na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Nasze doświadczenie pokazuje, że nawet jeśli Sąd I instancji nie udzielił zgody na dozór elektroniczny, to profesjonalnie sporządzone zażalenie zwiększa szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji w sądzie II instancji. 

Edukacja

Podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze