Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – czy można zgłosić odwołanie?

dożywotni_zakaz_prowadzenia_pojazdów

Na wstępie warto zaznaczyć, że na prawomocnie orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów nie przysługuje możliwość zgłoszenia odwołania w postępowaniu karnym. Dzieje się tak, ponieważ właściwym momentem dla ustalenia podstaw zakazu prowadzenia pojazdów jest proces karny. Wtedy też Sąd ocenia, czy zakaz ten należy orzec w stosunku do sprawcy dożywotnio, czy wystarczające jest okresowe orzeczenie tego środka karnego. W związku z brakiem możliwości zgłoszenia odwołania od prawomocnie orzeczonego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, istotny jest udział adwokata od momentu wszczęcia postępowania karnego, aby wykorzystać wszelkie możliwości przewidziane prawem dla osiągnięcia minimalnego okresu stosowania zakazu prowadzenia pojazdów. 

Prowadzenie pojazdu pomimo zakazu – jakie są konsekwencje?

Najbardziej dotkliwą konsekwencją prowadzenia pojazdów pomimo obowiązującego zakazu, jest wszczęcie kolejnego postępowania karnego. Mówiąc inaczej, prowadzenie pojazdu pomimo zakazu stanowi podstawę do skierowania aktu oskarżenia przeciwko osobie, która dopuściła się takiego naruszenia. 

Zgodnie z art. 244 kodeksu karnego sprawca, który naruszył ciążący na nim dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów musi liczyć się z tym, że kolejne postępowanie wiąże się z dalszymi konsekwencjami prawnymi w postaci orzeczenia kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Dodatkowo, każde ponowne skazanie za prowadzenie pojazdu wbrew zakazowi nałożonemu przez Sąd, może skończyć się dalszymi obciążeniami finansowymi w postaci chociażby kosztów procesu. 

Jeżeli pojazd prowadzony jest wbrew zakazowi przez osobę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających możliwe jest również orzeczenie świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie mniejszej niż 5.000,00 złotych. 

Zachowanie takie zdecydowanie pogarsza sytuację sprawcy, kiedy ten stara się o skrócenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów lub w przypadku rozpatrywania wniosku o blokadę alkoholową. Co istotne, okres na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności za jakiekolwiek przestępstwo. Zatem pobyt w zakładzie karnym wydłuża okres, w którym pojazdów nie możemy prowadzić.

dożywotni_zakaz_prowadzenia_pojazdów

Skrócenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów

Kodeks karny daje możliwość skrócenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Artykuł 84 kodeksu karnego, dopuszcza skrócenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów po upływie 15 lat wykonywania środka karnego. Nie oznacza to jednak, że w dniu w którym upłynie okres 15 lat orzeczonego zakazu, można automatycznie prowadzić każdy pojazd. 

Upływ tego okresu umożliwia skazanemu złożenie wniosku do właściwego Sądu o uznanie środka karnego za wykonany, a tym samym wnioskowanie o skrócenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd musi dojść również do przekonania, że skazany przestrzegał dotychczas porządku prawnego i brak jest obaw, że popełni inne przestępstwo podobne do tego, za które zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono. 

Następnie właściwy Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie rozpatrzenia ww. wniosku, orzekając o jego uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu. 

Ważne jest, aby wniosek ten został należycie sformułowany i uzasadniony. Uzasadnienie powinno zawierać okoliczności przemawiające za uwzględnieniem wniosku tj. dlaczego skazany zasługuje na dobrodziejstwo tej instytucji. Sporządzenie wniosku o skrócenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów warto zlecić doświadczonemu adwokatowi od spraw karnych, który podniesie w treści pisma wszelkie istotne okoliczności dla pozytywnego zakończenia sprawy.

Jak przygotować wniosek o blokadę alkoholową?

Blokada alkoholowa jest urządzeniem zamontowanym w pojeździe, które sprawdza trzeźwość kierowcy przed uruchomieniem silnika. 

Po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu przez Sąd wniosku o udzielnie zgody na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, skazany może prowadzić pojazd pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. 

Osoba, na której ciąży taki zakaz, po upływie 10 lat wykonywania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów może złożyć do właściwego Sądu wniosek o umożliwienie jej dalszego wykonywania tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. 

Wniosek należy skierować do Sądu, który nałożył na skazanego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W treści wniosku należy opisać okoliczności jakie uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdów przez skazanego nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Sam wniosek nie podlega opłacie. 

Niezwykle istotne jest jednak, aby wniosek ten był kompletny i odpowiednio przygotowany, co wpływa na szybkość postępowania. Z całą pewnością warto w tym celu skorzystać z porady doświadczonego adwokata, który zadba aby pismo zawierało wszelkie niezbędne elementy.  Porada zasięgnięta u specjalisty rozwieje wątpliwości, jak również usprawni postępowanie. 

Edukacja

Podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze