Jak napisać pozew o alimenty i gdzie złożyć wniosek

Pozew o alimenty

W przypadku życia rodziców dziecka osobno, jedną z ważniejszych kwestii jest dostarczenie środków utrzymania dla dziecka tj. uregulowanie alimentów dla małoletniego. To dzięki alimentom możliwe jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych dziecka – zakup żywności, pokrycie kosztów leczenia, opłacanie kosztów mieszkania itp. Oczywiście rodzice mogą uregulować kwestie alimentów samodzielnie, w sposób dobrowolny i bez udziału sądu. Natomiast jeżeli brak jest porozumienia pomiędzy rodzicami, to konieczne jest złożenie pozwu do sądu i sądowe uregulowanie alimentów. W dzisiejszym wpisie odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania co do alimentów, czyli jak napisać pozew o alimenty? Jak złożyć wniosek o alimenty? Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty? Ile kosztuje pozew o alimenty u adwokata? Kiedy można uchylić świadczenie alimentacyjne?

Czym są alimenty?

Na każdym z rodziców ciąży bowiem obowiązek utrzymania swojego dziecka. Poprzez płacenie alimentów, rodzic realizuje ten obowiązek, jeżeli dziecko nie pozostaje pod jego bezpośrednią opieką. Z kolei gdy rodzic wychowuje dziecko i to z nim dziecko przebywa, rodzic ten ma swój “wkład w alimenty” przez samą opiekę nad dzieckiem.

Alimenty to inaczej środki pieniężne niezbędne do utrzymania dziecka, uiszczane przez rodzica, który nie sprawuje codziennej i bieżącej opieki nad dzieckiem. 

Alimenty najczęściej są wyrażone w konkretnej kwocie pieniędzy. Kwota ta jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka oraz od możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Dlaczego pozew o alimenty jest ważny?

Pozew o alimenty jest ważny, ponieważ inicjuje postępowanie o zasądzenie konkretnej kwoty alimentów na rzecz dziecka. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Sąd wydaje wyrok, w którym zobowiązuje rodzica do regularnego, comiesięcznego płacenia alimentów. Dzięki orzeczonym alimentom, zyskujemy pewność stałych płatności ze strony zobowiązanego. Zapewniamy także podstawowe potrzeby dziecku. Natomiast w przypadku braku płatności alimentów, na podstawie wyroku alimentacyjnego, możliwe jest wszczęcie przymusowej egzekucji alimentów. Takie postępowanie prowadzone jest przez Komornika Sądowego.

Podstawy prawne roszczenia o alimenty

Obowiązek alimentacyjny został uregulowany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej k.r.i.o.). Przepisy od art. 128 k.r.i.o. do 1441 k.r.i.o. określają czym jest obowiązek alimentacyjny, jak wylicza się alimenty i jakie elementy są brane pod uwagę oraz kiedy świadczenie alimentacyjne ulega uchyleniu.

Istotne aspekty prawne

Składając wniosek o alimenty należy także pamiętać o spełnieniu wymagań formalnych dla pisma procesowego wskazanych w art. 126 k.p.c. oraz dla pozwu wskazanych w art. 187 k.p.c. Należy także pamiętać, żeby pozew o alimenty złożyć w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi zaś dla pozwanego.

Jakie są podstawowe informacje dotyczące składania pozwu o alimenty?

Najważniejsze informacje w zakresie składania pozwu o alimenty to:

  • pozew składamy w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dziecka, 
  • jako powoda wskazujemy małoletnie dziecko, oraz że jest on  reprezentowany przez rodzica, pod opieką którego przebywa, 
  • pozew o alimenty nie podlega opłacie sądowej. 

W przypadku pozwu o alimenty po ukończeniu 18 lat, wówczas dziecko bezpośrednio występuje przeciwko każdemu z rodziców o alimenty. Nie może być już reprezentowane przez żadnego z rodziców, bowiem wraz z osiągnięciem pełnoletności, ustał obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zbieranie niezbędnych informacji

Przed przystąpieniem do pisania wniosku o alimenty na dziecko należy zebrać informację o poszczególnych kosztach utrzymania małoletniego. Koszty powinny być wyliczone w stosunku miesięcznym. Warto, też pozyskać informacje o miejscu pracy i źródłach zarobku zobowiązanego oraz jaki posiada majątek. Należy zgromadzić dokumenty potwierdzające sytuację majątkowego tego z rodziców, który występuje o alimenty na dziecko np: zaświadczenie o zatrudnieniu.

Jak napisać pozew o alimenty i gdzie złożyć wniosek

Jak napisać pozew o alimenty – wskazówki

Pozew o alimenty w swoje strukturze nie różni się od innych powództw w sprawach cywilnych Należy pamiętać o prawidłowym oznaczeniu sądu oraz danych stron postępowania, jak i oznaczeniu wartości przedmiotu sprawy.

Skuteczny pozew o alimenty w pierwszej części zawiera tzw. petitum.To tam określamy konkretne żądanie zasądzenia alimentów, ich wysokość i wskazujemy osobę zobowiązaną do płacenia alimentów. W przypadku pozwu o alimenty na dwoje dzieci formujemy dwa żądania, osobno dla każdego z dzieci. Wskazujemy tam także wnioski dowodowe, na poparcie żądania. 

W dalszej części piszemy uzasadnienie pozwu o alimenty. Opisujemy sytuację dziecka, wskazujemy podstawowe potrzeby dziecka i ich koszt. Podajemy także co wiemy o sytuacji majątkowej zobowiązanego, czyli informację o wykształceniu, wyuczonym i wykonywanym zawodzie, o miejscu pracy oraz wynagrodzeniu.

Uwzględnianie dochodów i sytuacji majątkowej stron

Jak zostało wskazane wyżej, alimenty powinny zostać ustalone w oparciu o dwa czynniki. Pierwszy to usprawiedliwione potrzeby dziecka. Drugi czynnik to możliwości zarobkowe oraz majątkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Sąd orzekając o alimentach uwzględnia jaka jest sytuacja finansowa pozwanego. Rozważa, jakie dochody pozwany uzyskuje oraz jakie może uzyskiwać, biorąc pod uwagę wykształcenie, zawód pozwanego oraz doświadczenie. Sąd powinien także uwzględnić to, jaki majątek ma pozwany. 

Zadaniem Sądu jest zestawienie ww. okoliczności i zasądzenie alimentów w takiej wysokości, aby dziecko żyło na równej stopie życiowej z rodzicem.

Terminy płatności i indeksacja

Alimenty są płatne w ratach miesięcznych. Płatność raty alimentacyjnej oznaczona jest w wyroku na konkretny dzień miesiąca, zazwyczaj jest to 10 dzień miesiąca. 

W Polsce nie obowiązuje zasada indeksacji alimentów. Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania dziecka, konieczne jest ponowne wytoczenie powództwa przeciwko rodzicowi o podwyższenie alimentów. Chyba, że rodzice dziecka osiągną w tej kwestii porozumienie i drugi rodzic będzie łożył alimenty na rzecz potomka, w wyższej wysokości.

Gdzie złożyć wniosek o alimenty – procedura składania pozwu

Często klienci zgłaszają się do Kancelarii z pytaniem, gdzie złożyć wniosek o alimenty?  Tylko sąd może orzec o wysokości alimentów. Pozew o alimenty należy wnieść do najbliższego sądu rejonowego, według miejsca zamieszkania dziecka.  Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o alimenty jest wydział rodzinny i nieletnich.Wyjątkiem jest sytuacja zawarcia przed notariuszem, umowy alimentacyjnej. Tu wymagane jest zgodne ustalenie wysokości alimentów przez oboje rodziców.  

Oczywiście, jeżeli rodzice dziecka są zgodni co do wysokości alimentów, mogą one być płatne dobrowolnie, w ramach zwykłego porozumienia między rodzicami. Warto pamiętać, że przy dobrowolnym płaceniu alimentów, brak jest możliwości ich ewentualnej egzekucji, jeżeli jeden z rodziców przestanie płacić na dziecko.

Wymagane dokumenty

Przed przystąpieniem do pisania pozwu o alimenty warto skompletować wszystkie dokumenty, jak również systematycznie zbierać dowody co do kosztów utrzymania dziecka. Zdecydowanie ułatwi to dochodzenie alimentów, jak również przyspieszy postępowanie. Sąd od początku będzie bowiem widział jakie kwoty miesięcznie wydatkuje się na dziecko oraz jakie potrzeby ma małoletni. 

W tym miejscu warto wspomnieć o wymaganych dokumentach. Do wniosku o alimenty konieczne jest dołączenie odpisu aktu urodzenia dziecka, na rzecz którego alimenty mają być orzeczone. To z tego dokumentu wynikają dane rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Jeżeli już wcześniej wydano wyrok, to należy pamiętać o jego dołączeniu. 

Do wniosku o alimenty warto także dołączyć dowody świadczące o kosztach utrzymania dziecka (przykładowo: faktury za zakupy spożywcze, za odzież lub obuwie, zakup leków itp.), dokumenty o zarobkach każdego z rodziców (m.in. umowy o pracę, dokumenty PIT, zaświadczenia o zarobkach) oraz dokumenty świadczące o wykształceniu i majątku rodziców.

Zachowaj kopie wszystkich dokumentów

Należy także pamiętać, aby zachować dla siebie kopie wszystkich dokumentów, jakie przekazuje się do sądu wraz z pozwem lub innymi pismami w sprawie. Może się tak zdarzyć, że kopiując dokumenty zapomnieliśmy dołączyć istotnego dokumentu do egzemplarza dla Sądu lub dla pozwanego, albo też że dokumenty będą nam potrzebne jeszcze w innej sprawie.

Opłaty sądowe

Ile kosztuje pozew o alimenty? Co do zasady pozew o alimenty jest zwolniony od opłaty sądowej co oznacza, że małoletnie dziecko nie jest zobowiązane do pokrywania kosztów postępowania alimentacyjnego. 

Inaczej wygląda kwestia wynagrodzenia reprezentującego nas w sprawie adwokata. Tu warunki współpracy ustalane są indywidualnie.

Porady praktyczne

Warto wiedzieć, że pozwany może złożyć odpowiedź na pozew o alimenty, gdzie odniesie się do twierdzeń i dowodów zaprezentowanych w pozwie. W odpowiedzi powinien wskazać koszty swojego utrzymania, jak również osiągane zarobki i posiadany majątek. 

Na koniec warto nadmienić, że w sytuacji gdy rodzice dojdą do porozumienia w toku procesu co do wysokości alimentów, możliwe jest zawarcie ugody przed sądem.

Terminy przedawnienia roszczeń

Alimenty są świadczeniem okresowym, płatnym co miesiąc. Dla takich świadczeń ustawodawca przewidział 3 letni okres przedawnienia. Oznacza to, że każda miesięczna rata alimentacyjna przedawnia się po 3 latach, chyba że prowadzone jest postępowanie egzekucyjne o przymusową egzekucję zadłużenia alimentacyjnego. Wtedy termin ulega przedłużeniu z racji wydanego uprzednio wyroku.

Skonsultuj się z prawnikiem

Jeżeli po zapoznaniu się z artykułem, chciałbyś zasięgnąć informacji, jak napisać pozew o alimenty na dziecko, warto daną sprawę skonsultować z prawnikiem. Odpowie na pytanie jakie są koszty utrzymania dziecka oraz o jaką wysokość alimentów można wnioskować.  Pomoże on sporządzić pozew w taki sposób, aby nie zawierał żadnych braków i spełniał wymagania formalne. 

Wycena usług adwokata zależy od indywidualnej sytuacji klienta, wartości przedmiotu sporu, przewidywanego nakładu pracy, a także stopnia skomplikowania sprawy. Stąd nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytania, ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty u adwokata oraz ile kosztuje odpowiedź na pozew o alimenty. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Podsumowanie

Wielokrotnie zdarza się tak, że jeden z rodziców nie poczuwa się do regularnego płacenia alimentów. Poprzez złożenie pozwu o alimenty można uregulować kwestię obowiązku alimentacyjnego i zapewnić dziecku środki na utrzymanie. Przy czym, warto zadbać o to, aby alimenty były płacone już w trakcie postępowania. Z pomocą w sprawach kosztów utrzymania dziecka, wielokrotnie przychodzi adwokat. Wystarczy jedna porada u prawnika, podczas której uzyskasz informacje o swojej sytuacji i niezbędnych dokumentach i co zrobić, aby szybko uzyskać alimenty.

Edukacja

Podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze