Sposoby na złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu - kontrola

Jednymi z najczęściej spotykanych spraw karnych na wokandach sądowych są sprawy o jazdę pod wpływem alkoholu. Wiele osób zwraca się do nas z prośbą o złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Często padają także pytania jak liczyć promile oraz jaka kara grozi za 2 lub 3 promile we krwi? Na te i na wiele innych pytań odpowiemy w dzisiejszym wpisie.

Spis treści
Sposoby na złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu
—   Kary za jazdę pod wpływem alkoholu – co grozi pijanemu kierowcy?
—   Stan nietrzeźwości – co oznacza?
—   Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie
Ile można mieć alkoholu we krwi?
Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu
—   Wniosek o skrócenie kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
—   Wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
Złagodzenie kary a blokada alkoholowa
—   Złagodzenie kary a dobrowolna terapia
Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu – jakie inne możliwości?

Sposoby na złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Prawo karne przewiduje wiele możliwości, aby złagodzić karę za jazdę pod wpływem alkoholu i zminimalizować sankcję karną. Na etapie postępowania sądowego jest to przede wszystkim możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu. Szczegółowe przesłanki do warunkowego umorzenia wskażemy w kolejnej części niniejszego artykułu. 

Dalsze możliwości złagodzenia kary za jazdę pod wpływem alkoholu istnieją po wydaniu wyroku – na etapie wykonywania kar i środków karnych orzeczonych za jazdę pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji, osoba skazana może starać się o pozwolenie na jazdę z alkoblokadą

Należy także podkreślić, że wielokrotnie reprezentacja przez adwokata w toku procesu pozwalała na złagodzenie kar za jazdę pod wpływem alkoholu. Adwokat będzie podejmował wszelkie działania, aby wymierzona kara i środek karny był na minimalnym poziomie. Złoży on także prawidłowy wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, jeżeli sytuacja sprawcy będzie na to pozwalała.

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu – co grozi pijanemu kierowcy?

W artykule 178a kodeksu karnego wskazano podstawowe kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – przede wszystkim jest to grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Dodatkowo, sąd zobowiązany jest do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Minimalny okres stosowania tego środka to trzy lata, natomiast maksymalnie sąd może zakazać prowadzenia pojazdów na 15 lat. Obok powyższych kar, sąd zobligowany jest to zasądzenia od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (FPPiPP) obowiązku zapłaty kwoty nie mniejszej niż 5.000 złotych. 

Jeżeli sprawca był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, lub dopuścił się prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, to następuje zaostrzenie wysokości kar. W takim przypadku ustawodawca przewiduje wyłącznie karę pozbawienia wolności, która może mieć wymiar od 3 miesięcy do 5 lat. Następuje również zaostrzenie pozostałych środków. Przy takiej sytuacji, zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest dożywotnio, a należność na FPPiPP wynosi minimum 10.000 złotych.  

Z kolei przy zastosowaniu warunkowego umorzenia postępowania, możliwe jest zmniejszenie wymiaru zakazu prowadzenia pojazdów do 2 lat, a nawet 1 roku. Zależy to jednak od właściwości i warunków osobistych sprawcy, a także od tego czy oskarżony zdoła przekonać sąd, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego. Zazwyczaj towarzyszy temu wyższy wymiar grzywny lub wyższa należność na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Instytucja warunkowego umorzenia postępowania, zostanie opisana poniżej. 

Stan nietrzeźwości

Stan nietrzeźwości – co oznacza?

O stanie nietrzeźwości stanowi art. 115 §16 kodeksu karnego. Zgodnie z definicją, stan nietrzeźwości zachodzi gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,
  • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stwierdzenie “prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość” oznacza tak zwaną tendencję wzrostową. Charakteryzuje się tym, że pierwszy z trzech pomiarów alkoholu w wydychanym powietrzu jest najmniejszy (poniżej ww. progu karalności) i wraz z kolejnymi badaniami zwiększa się. Mówiąc inaczej, jest to sytuacja, gdy poziom alkoholu jeszcze nie osiągnął 0,5 promila i prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie

Z kolei z wykroczeniem mamy do czynienia, kiedy sprawca prowadzi pojazd w stanie po użyciu alkoholu. Jest to stan, w którym:

  • zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila,
  • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.

Po znowelizowaniu przepisów, za ww. wykroczenie sprawcy grozi kara grzywny nie niższa niż 2.500 złotych lub kara aresztu do nawet 30 dni. Do tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 6 miesięcy. Maksymalny wymiar zakaz może wynieść, aż 3 lata.

Klienci Kancelarii często pytają nas jak liczyć promile? Dla uproszczenia przyjmuje się, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu mnoży się razy dwa, aby uzyskać wynik w promilach. Dla przykładu 1,00 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, to 2,00 promile alkoholu we krwi.
3 promile alkoholu we krwi jaka kara? 2 promile alkoholu we krwi jaka kara? Na powyższe pytania, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przy wymiarze kary, oprócz stężenia alkoholu brany jest pod uwagę szereg okoliczności takich jak: wcześniejsze zachowanie sprawcy i jego karalność, czy były osoby pokrzywdzone, czy zaszły jakiekolwiek okoliczność łagodzące itp. Sytuacja każdego sprawcy jest indywidualna, nie można takich sytuacji generalizować. Zalecamy analizę indywidualnej sytuacji, podczas konsultacji prawnej z doświadczonym adwokatem.

Ile można mieć alkoholu we krwi?

Co do zasady, poziom alkoholu we krwi mniejszy niż 0,2 promila (lub 0,1 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) nie podlega karze. Oczywiście należy wyraźnie podkreślić, że jazda pod wpływem nawet niewielkiej ilości alkoholu stanowi niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Niemniej jednak, przy takim stężeniu alkoholu nie zostanie wszczęte przeciwko nam postępowanie karne. 

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Jednym z najkorzystniejszych zakończeń postępowania karnego o jazdę po alkoholu to warunkowe umorzenie postępowania. Rozstrzygnięcie takie jest możliwe wtedy, kiedy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a właściwości i warunki osobiste sprawcy uzasadniają przypuszczenie, że będzie on w przyszłości przestrzegał porządku prawnego i nie popełni nowego przestępstwa. 

Co jednak należy przez to rozumieć? Sprawca ubiegający się o warunkowe umorzenie postępowania musi przekonać sąd, że dotychczas nie naruszał porządku prawnego tj. był niekarany za przestępstwo umyślne i daje gwarancję, że porządku prawnego nie będzie naruszał w przyszłości. Dla sądu istotna jest także sytuacja rodzinna i zawodowa sprawcy. Zdecydowanie korzystniej jest, gdy sprawca będzie posiadał stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania oraz rodzinę.

Wniosek o skrócenie kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest środkiem karnym. Prawo karne przewiduje jednak możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd może po upływie połowy okresu uznać zakaz prowadzenia pojazdów za wykonany, jeżeli w tym czasie skazany przestrzegał porządku prawnego. W takiej sytuacji, środek karny musi być wykonywany przynajmniej przez rok. W przypadku wymierzenia przez Sąd dożywotniego zakazu, sąd może uznać środek karny za wykonany po upływie 15 lat.
We wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów należy także wykazać właściwości oraz warunki osobiste skazanego, czyli w jaki sposób skazany zachowywał się po orzeczeniu wobec niego zakazu.

Warto dodać, że jeśli Sąd wymierzył zakaz prowadzenia pojazdów w oparciu przepisy obligatoryjne, jak przykładowo za jazdę pod wpływem alkoholu, skrócenia zakazu nie stosuje się.

Jeżeli środek karny orzeczony został dożywotnio, sąd może uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek karny był w stosunku do skazanego wykonywany przynajmniej przez lat 15.

Wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

W toku postępowania karnego sprawca jazdy pod wpływem alkoholu może wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania i odstąpienie od wymierzenia zakazu prowadzenia pojazdów. W praktyce zazwyczaj niesie to za sobą konieczność poddania się wyższej karze. Najczęściej jest to kilku lub nawet kilkunastotysięczna kara grzywny oraz wysoka należność na FPPiPP.
Niemniej polskie sądy rzadko odstępują od zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku przestępstw z art. 178a k.k. Dużo częściej jest to spotykane w sytuacji jazdy po alkoholu, zakwalifikowanej jako wykroczenie. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że przy wykroczeniach stężenie alkoholu jest o wiele niższe. Sprawca wykroczenia powoduje swoim zachowaniem mniejsze zagrożenie w ruchu drogowym, gdyż wpływ alkoholu na jego zdolności psychomotoryczne także był mniejszy.
Uzyskanie odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów wymaga sporego nakładu pracy. Musi występować także szczególny powód takiego odstąpienia. Wszystkie te okoliczności zależą jednak od sytuacji sprawcy. Przed złożeniem wniosku o warunkowe umorzenie i odstąpienie od wymierzenia zakazu prowadzenia pojazdu, konieczna jest rozmowa z dobrym obrońcą. Wyjaśni on jakie dokumenty należy zgromadzać i jakie czynności podejmować w dalszym toku postępowania.

Jazda pod wpływem alkoholu - złagodzenie kary

Złagodzenie kary a blokada alkoholowa

Kodeks karny wykonawczy w art. 182a k.k.w. dopuszcza możliwość zamiany zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Potocznie mówi się o tym “skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów”. O taką zmianę można ubiegać się po upływie połowy okresu orzeczonego zakazu lub po 10 latach, jeżeli był on orzeczony dożywotnio. 

Często pojawia się pytanie, czym jest tak naprawdę blokada alkoholowa potocznie zwana alkoblokadą? Jest to urządzenie montowane w samochodzie, które pozwala na uruchomienie silnika tylko wtedy, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, wynosi 0. W przeciwnym wypadku, skazany nie może podjąć jazdy samochodem.
Postępowania o taką zamianę środka karnego wszczynane jest na wniosek skazanego lub jego obrońcy. Konieczne jest dobre przygotowanie i uzasadnienie wniosku oraz szczegółowy opis sytuacji skazanego.
Przesłanki do udzielenia zgody na alkoblokadę to przede wszystkim:

  • upływ połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów (lub 10 lat przy dożywotnich zakazach),
  • prawidłowa postawa, właściwości oraz warunki osobiste sprawcy uzasadniające, że skazany nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (mogą to być m.in. odbycie terapii uzależnień, podejmowanie działań na rzecz społeczeństwa, założenie rodziny, stałe zatrudnienie, itp.),
  • prawidłowe zachowanie w okresie wykonywania środka karnego, uzasadniające, że skazany nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (m.in. nienaruszanie zakazu).

Złagodzenie kary a dobrowolna terapia

W toku postępowania o prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu istotne dla sądu jest, czy sprawca ma problemy z nadmiernym spożyciem alkoholu, czy jest to incydentalna sytuacja. Warto wtedy skorzystać z pomocy specjalisty i poddać się dobrowolnej terapii alkoholowej, tak aby spróbować przekonać Sąd, że sprawca zasługuje na drugą szansę. Dla sądu istotne jest, aby sprawcę wychować, aby w przyszłości nie popełniał takich czynów.

Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu – jakie inne możliwości?

Podsumowując dzisiejszy wpis, jako główne sposoby na złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu można wskazać następujące możliwości:

  • warunkowe umorzenie postępowania,
  • uzyskanie zgody na jazdę samochodami wyposażonymi w alkoblokadę,
  • uzyskanie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów po 15 latach wykonywania tego środka karnego – w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Sytuacja każdego sprawcy jest indywidualna i wymaga analizy przeprowadzonej przez prawnika. Nie każdy będzie mógł uzyskać warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, jak również nie każdy uzyska skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Warto w takim postępowaniu działać wieloetapowo i podejmować próbę uzyskania każdej z powyższych możliwości, już na wstępnym etapie postępowania.

Jeżeli potrzebują Państwo porady lub pomocy w złagodzeniu kary za jazdę pod wpływem alkoholu, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem  formularza kontaktowego. Doświadczony adwokat podpowie Państwu, jakie kroki należy podjąć i jakie są możliwości na zmniejszenie kary.

Edukacja

Podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze